Stručna služba Gradske skupštine

Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5

Pročelnica: Mirjana Lichtner Kristić, dipl. iur.

Životopis pročelnice Stručne službe Gradske skupštine

e-mail adresa: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr, mirjana.lichtner-kristic@zagreb.hr

telefon: 01 610 1903
telefaks: 01 610 1905

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.

Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00.

Poslovi:
Gradska skupština osniva Stručnu službu Gradske skupštine za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za Gradsku skupštinu.

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

Unutarnje ustrojstvo:
U Stručnoj službi Gradske skupštine za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz njezina djelokruga ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Sektor za poslove Kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću
1.1. Kabinet predsjednika Gradske skupštine
1.2. Služba za protokol
1.3. Služba za odnose s javnošću


2. Sektor za pravne poslove i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba

2.1. Služba za pravne poslove, izbore i imenovanja
2.2. Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba


3. Služba za rad Gradske skupštine

4. Služba za financijske i informatičke poslove

Kabinet predsjednika Gradske skupštine, Služba za protokol i Služba za odnose s javnošću u okviru Sektora za poslove Kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću, Služba za pravne poslove, izbore i imenovanja i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba u okviru Sektora za pravne poslove i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba te Služba za rad Gradske skupštine i Služba za financijske i informatičke poslove ustrojavaju se s položajem odjela.

Izvan ustrojstvenih jedinica Stručne službe obavljaju se poslovi pomoćnika pročelnika, pomoćnika pročelnika za rad Gradske skupštine, pomoćnika pročelnika za financijske i informatičke poslove, višeg savjetnika predsjednika Gradske skupštine za pravna pitanja - specijalista, višeg savjetnika predsjednika Gradske skupštine za gospodarska i financijska pitanja - specijalista, višeg savjetnika predsjednika Gradske skupštine - specijalista i administrativnog tajnika.

Pomoćnice pročelnika

Anka Keser, pomoćnica pročelnika
telefon: 01 610 1941
e-mail: anka.keser@zagreb.hr

Branka Hraško, pomoćnica pročelnika za rad Gradske skupštine
telefon: 01 610 1923
telefaks: 01 610 0097
e-mail: branka.hrasko@zgareb.hr

Žana Tropina, pomoćnica pročelnika za financijske i informatičke poslove
telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 1894
e-mail: zana.tropina@zagreb.hr

1. Sektor za poslove Kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću

Pomoćnik pročelnika za poslove Kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću: kontakt osoba
telefon: 01 610 1937
telefaks: 01 610 1924

U Sektoru za poslove Kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću obavljaju se savjetodavni i drugi poslovi za predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine, priprema javnih istupa predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine te priprema i organiziranje sastanaka što ih sazivaju, poslovi u vezi s radom koordinacije s predsjednicima vijeća gradskih četvrti u Gradu Zagrebu i suradnjom sa Zajedničkim vijećem Grada Zagreba i Zagrebačke županije te međugradskom i međunarodnom suradnjom, poslovi protokola vezani za svečane i radne posjete izaslanstava, diplomatsko-konzularnih predstavnika i istaknutih osoba predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini, poslovi organizacija svečanih i radnih posjeta predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u zemlji i inozemstvu, organizacije proslava i manifestacija Gradske skupštine te poslovi obavješćivanja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela, o protokolarnim i drugim aktivnostima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, poslovi organiziranja konferencija za novinare i intervjua predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine i drugi poslovi.


U Sektoru za poslove Kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću poslove obavljaju:

1.1. Kabinet predsjednika Gradske skupštine

Voditelj Kabineta predsjednika Gradske skupštine: kontakt osoba
telefon: 01 610 1901
telefaks: 01 610 1904
e-mail: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr


U Kabinetu predsjednika Gradske skupštine obavljaju se poslovi u vezi s obnašanjem dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, savjetodavni poslovi za predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine, izrada analitičkog i drugog stručnog materijala za njihove potrebe, priprema javnih istupa predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine te priprema i organiziranje sastanaka što ih sazivaju, poslovi u vezi s radom koordinacije s predsjednicima vijeća gradskih četvrti u Gradu Zagrebu i suradnjom sa Zajedničkim vijećem Grada Zagreba i Zagrebačke županije te međugradskom i međunarodnom suradnjom, priprema prijedloga odgovora na pitanja i prijedloge što su upućeni predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine, administrativni te drugi poslovi.

1.2. Služba za protokol

Jasenka Smoljanić, voditeljica Službe za protokol
telefon: 01 610 1937
telefaks: 01 610 1924
e-mail: protokolgradskeskupstine@zagreb.hr


U Službi za protokol obavljaju se protokolarni poslovi vezani za svečane i radne posjete izaslanstava, diplomatsko-konzularnih predstavnika i istaknutih osoba predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini, poslovi organizacija svečanih i radnih posjeta predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u zemlji i inozemstvu, organizacije proslava i manifestacija Gradske skupštine, poslovi pohrane darova koje primaju predsjednik i potpredsjednici u ime Gradske skupštine i briga o njima, priprema i provedba programa boravka predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine i drugih članova delegacija u zemlji i inozemstvu, priprema informacija i prezentacija kojima se predstavlja rad Gradske skupštine i drugi poslovi.

1.3. Služba za odnose s javnošću

Voditelj Službe za odnose s javnošću: kontakt osoba
telefon: 01 610 1937
telefaks: 01 610 1924
e-mail: skupstina.javnost@zagreb.hr


U Službi za odnose s javnošću obavljaju se poslovi obavješćivanja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela te o protokolarnim aktivnostima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, o svečanim i radnim posjetima izaslanstava, diplomatsko-konzularnih predstavnika i istaknutih osoba predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini, o svečanim i radnim posjetima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u zemlji i inozemstvu, o organizaciji proslava i manifestacija Gradske skupštine, poslovi organiziranja konferencija za novinare i intervjua predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine i drugi poslovi.


2. Sektor za pravne poslove i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba

Marija Čujko, pomoćnica pročelnice za pravne poslove i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba
telefon: 01 610 1927
telefaks: 01 610 1894
e-mail: marija.cujko@zagreb.hr

 

U Sektoru za pravne poslove i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba obavljaju se poslovi izrade i obrade općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine, izrade odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine, stručni i administrativni poslovi za Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika i Odbor za predstavke i pritužbe, poslovi vođenja evidencija o osobama koje bira ili imenuje Gradska skupština, poslovi vezani za ostvarivanje prava i obveza službenika u Stručnoj službi sukladno propisima, poslovi u vezi s pripremom i provođenjem izbora za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru, članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament, gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gradonačelnika Grada Zagreba, članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu te članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, poslovi pisarnice, poslovi uređivanja i pripreme akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela za objavu u Službenom glasniku Grada Zagreba, organizacijski poslovi u vezi s izdavanjem Službenog glasnika Grada Zagreba, lektorski poslovi za Stručnu službu, poslovi vođenja evidencije stručne i ostale literature i dokumentacije Službenog glasnika Grada Zagreba te drugi poslovi.

U Sektoru za pravne poslove i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba poslove obavljaju:

2.1. Služba za pravne poslove, izbore i imenovanja

Andreja Petrović, voditeljica Službe za pravne poslove, izbore i imenovanja
telefon: 01 616 6271
telefaks: 01 610 1894
e-mail: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr


U Službi za pravne poslove, izbore i imenovanja obavljaju se poslovi izrade i obrade općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine, vođenja popisa važećih propisa Grada Zagreba, izrade odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine, pružanje stručne pomoći gradskim zastupnicima, stručni i administrativni poslovi za Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika i Odbor za predstavke i pritužbe, poslovi vođenja evidencija o osobama koje bira ili imenuje Gradska skupština, poslovi vezani za ostvarivanje prava i obveza službenika u Stručnoj službi, poslovi vođenja osobnih očevidnika i druge dokumentacije koja se odnosi na radno-pravni status službenika sukladno propisima, poslovi u vezi s pripremom i provođenjem izbora za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru, članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament, gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gradonačelnika Grada Zagreba, članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu te članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, poslovi pisarnice i drugi poslovi.

2.2. Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba

Voditelj Uredništva - Urednik Službenog glasnika Grada Zagreba: kontakt osoba
telefon: 01 610 1941
telefaks: 01 610 0097
e-mail: sluzbeni-glasnik@zagreb.hr

U Uredništvu Službenog glasnika Grada Zagreba obavljaju se poslovi uređivanja i pripreme akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela za objavu u Službenom glasniku Grada Zagreba, organizacijski poslovi u vezi s izdavanjem Službenog glasnika Grada Zagreba i pripremom podataka za provođenje postupka javne nabave za uslugu tiska Službenog glasnika, administrativni i tehnički poslovi za Službeni glasnik Grada Zagreba, lektorski poslovi za Stručnu službu, poslovi vođenja evidencije stručne i ostale literature i dokumentacije Službenog glasnika Grada Zagreba te drugi poslovi.


3. Služba za rad Gradske skupštine

Voditelj Službe za rad Gradske skupštine: kontakt osoba
telefon: 01 610 1923
telefaks: 01 610 0097
e-mail: sjednice-skupstine@zagreb.hr


U Službi za rad Gradske skupštine obavljaju se poslovi pripreme i organiziranja sjednica Gradske skupštine, izrade i obrade odluka i drugih akata Gradske skupštine i praćenja njihove provedbe, izrade analitičkih i drugih stručnih materijala, poslovi za stalna i povremena radna tijela Gradske skupštine za koja stručne i administrativne poslove obavlja Stručna služba, a za koja se stručni i administrativni poslovi ne obavljaju u drugoj ustrojstvenoj jedinici, te za radne skupine koje osnivaju ta radna tijela, poslovi izrade zapisnika, obrade pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te se vodi briga o pravodobnom pribavljanju odgovora, poslovi vođenja dokumentacije i evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela, poslovi za stranačke klubove u Gradskoj skupštini, poslovi pružanja stručne pomoći gradskim zastupnicima, tonsko snimanje sjednica i prijepis fonografskog zapisa, poslovi prijepisa, umnožavanja, elektroničke pripreme i otpreme materijala te drugi stručni i administrativni poslovi.

4. Služba za financijske i informatičke poslove

Voditelj Službe za financijske i informatičke poslove: kontakt osoba
telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 1894
e-mail: zana.tropina@zagreb.hr


U Službi za financijske i informatičke poslove obavljaju se financijsko-računovodstveni poslovi, priprema nacrta prijedloga za osiguranje proračunskih sredstava u razdjelu Stručne službe i praćenje izvršenja proračunskih izdataka, stručni poslovi za Odbor za financije i Odbor za gospodarski razvoj, izrada analitičkog i drugog materijala za potrebe Gradske skupštine i radnih tijela, pružanje stručne pomoći gradskim zastupnicima, poslovi u vezi s raspodjelom sredstava za financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskoj skupštini, poslovi u vezi s javnom nabavom i provođenjem kontrola sukladno propisima o fiskalnoj odgovornosti, poslovi u vezi s pripremom i provođenjem izbora koji se odnose na financijska pitanja, poslovi informatizacije Gradske skupštine i Stručne službe i drugi poslovi.

Popis službenika/namještenika


Način rada Stručne službe Gradske skupštine sa strankama za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti Covid-19