Izbor i ovlasti

Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Predsjednik Gradske skupštine:

 • predstavlja Gradsku skupštinu;
 • saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
 • brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine;
 • dostavlja Statut, Poslovnik, gradskih proračun i druge opće akte nadležnim tijelima u skladu sa zakonom;
 • usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela;
 • brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika;
 • održava red na sjednici;
 • određuje stanku na sjednici Gradske skupštine i utvrđuje njezino trajanje;
 • brine se o primjeni Poslovnika Gradske skupštine;
 • objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
 • surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti;
 • određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama;
 • brine se o javnosti rada Gradske skupštine;
 • surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
 • obavlja i druge poslove zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.

Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 17. lipnja 2021. godine, za predsjednika Gradske skupštine izabran je Joško Klisović, zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske.