Javnost rada

Rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela je javan. Gradska skupština izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja i web stranice Gradske skupštine na kojoj se objavljuje dnevni red sjednice Gradske skupštine i radnih tijela, prijedlozi akata i drugi materijal o kojima raspravljaju Gradska skupština i radna tijela, pitanja i prijedlozi gradskih zastupnika i odgovori na njih te zapisnici sjednica Gradske skupštine.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela i izvješćivati javnost o njihovu radu.

Uredništvima sredstava javnog priopćavanja osigurava se pravovremena dostava poziva za sjednice Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, a materijal za sjednice dostupan im je u skladu s člankom 19. stavkom 1. Poslovnika Gradske skupštine.


Akreditiranim izvjestiteljima sredstava javnog priopćavanja osiguravaju se uvjeti za praćenje rada Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te prostorni i tehnički uvjeti za izvješćivanje.

Građani i do tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela.


Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradske skupštine i njezinih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime i prezime te datum i mjesto rođenja, a pravne su osobe dužne navesti iste podatke za svaku osobu koja će biti nazočna sjednici.
Predsjednik Gradske skupštine odnosno radnog tijela može ograničiti broj osoba koje prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama možete podnijeti:
- telefaksom na broj: 01 610 0097
- elektroničkom poštom na adresu: sjednice-skupstine@zagreb.hr
- poštom na adresu: Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
Zahtjev za prisustvovanje sjednicama

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela mogu se davati službene izjave i održavati konferencije za novinare.
Službene izjave o radu Gradske skupštine daje predsjednik Gradske skupštine i druge osobe koje na to ovlasti predsjednik.

Konferencija za novinare održava se kad to odluče Gradska skupština ili predsjednik Gradske skupštine.
Konferenciju za novinare održava predsjednik Gradske skupštine ili osoba koju on ovlasti.


Službene izjave o radu radnog tijela Gradske skupštine daje predsjednik radnog tijela.

Sa sjednice ili dijela sjednice Gradske skupštine, odnosno radnog tijela može se isključiti javnost samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Grada Zagreba.
Gradski zastupnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici s koje je isključena javnost.


Pročelnik Stručne službe Gradske skupštine određuje način postupanja s povjerljivim materijalom i aktima.

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.