Javnost rada

Rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela je javan. Gradska skupština izvješćuje javnost o svojem radu preko medija i web-stranice Gradske skupštine na kojoj se objavljuje dnevni red sjednice Gradske skupštine i radnih tijela, prijedlozi akata i drugi materijal o kojima raspravljaju Gradska skupština i radna tijela, poimenično glasovanje i rezultati glasovanja o prijedlozima akata, pitanja i prijedlozi gradskih zastupnika i odgovori na njih, zapisnici sjednica Gradske skupštine i zapisnici sjednica radnih tijela te drugi materijal i informacije u vezi s radom Gradske skupštine.
Akreditirani novinari imaju pravo pratiti rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela i izvješćivati javnost o njihovu radu.

Građani i do tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela.
Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradske skupštine i njezinih radnih tijela nakon sazivanja sjednice, a najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime i prezime te datum i mjesto rođenja, a pravne su osobe dužne iste podatke navesti za svaku osobu koja će biti nazočna sjednici.
Predsjednik Gradske skupštine odnosno radnog tijela može ograničiti broj osoba koje prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama možete podnijeti:
- telefaksom na broj: 01 610 0097
- elektroničkom poštom na adresu: sjednice-skupstine@zagreb.hr
- poštom na adresu: Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
Zahtjev za prisustvovanje sjednicama

Akreditiranim novinarima osigurava se pravovremena dostava poziva za sjednice Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, a materijal za sjednice dostupan im je u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 3. Poslovnika Gradske skupštine.
Akreditiranim novinarima osiguravaju se uvjeti za praćenje rada Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te prostorni i tehnički uvjeti za izvješćivanje.
 
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela mogu se davati službene izjave i priopćenja te održavati konferencije za novinare.
Službene izjave i priopćenja o radu Gradske skupštine daje predsjednik Gradske skupštine i druge osobe koje na to ovlasti predsjednik.
 
Konferencija za novinare o radu Gradske skupštine održava se kad to odluče Gradska skupština ili predsjednik Gradske skupštine.
Konferenciju za novinare održava predsjednik Gradske skupštine ili osoba koju on ovlasti.
 
Službene izjave i priopćenja o radu radnog tijela Gradske skupštine daje predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela koji ga zamjenjuje.
Konferenciju za novinare o radu radnog tijela održava predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela koji ga zamjenjuje u koordinaciji s predsjednikom Gradske skupštine.
 
Izjave se daju i konferencije za novinare održavaju u prostorijama Gradske skupštine i drugim prostorima u kojim se održavaju sjednice Gradske skupštine i radnih tijela sukladno uputama iz članka 29. stavka 1. točke 14. Poslovnika Gradske skupštine.
Stručne i administrativne poslove u vezi s objavljivanjem službenih izjava i priopćenja o radu Gradske skupštine i o radu radnih tijela Gradske skupštine obavlja Stručna služba Gradske skupštine.
  
Klubovi gradskih zastupnika i gradski zastupnici koji nisu članovi nijednog kluba gradskih zastupnika mogu davati službene izjave i održavati konferencije za novinare u prostorima iz članka 192. stavka 7. Poslovnika Gradske skupštine.
Na konferenciji za novinare mogu sudjelovati samo gradski zastupnici.
Klubovi gradskih zastupnika i gradski zastupnici koji nisu članovi nijednog kluba gradskih zastupnika obavijest o održavanju konferencije za novinare dostavljaju Stručnoj službi Gradske skupštine.
Stručna služba Gradske skupštine dostavlja obavijest o održavanju konferencije za novinare medijima.
 
Na temelju članka 29. stavka 1. točke 14. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23), predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, 8. siječnja 2024., donio je Upute za praćenje rada Gradske skupštine Grada Zagreba i njezinih radnih tijela od strane medija.
 
Sa sjednice ili dijela sjednice Gradske skupštine, odnosno radnog tijela, može se isključiti javnost samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Grada Zagreba.
Gradski zastupnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici s koje je isključena javnost.
Pročelnik Stručne službe Gradske skupštine određuje način postupanja s povjerljivim materijalom i aktima.


Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.