Stručna služba Gradske skupštine

Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5

Pročelnica: Mirjana Lichtner, dipl. iur., pomoćnica pročelnika, privremeno, od 7. prosinca 2023., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže šest mjeseci, odnosno do 7. lipnja 2024.

Životopis pročelnice Stručne službe Gradske skupštine

e-mail adresa: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr

telefon: 01 610 1903
telefaks: 01 610 1905

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.

Primanje stranaka: od ponedjeljka do petka od 8,00 do 15,30.

Poslovi:
Gradska skupština osniva Stručnu službu Gradske skupštine za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za Gradsku skupštinu.

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

Unutarnje ustrojstvo:

U Stručnoj službi Gradske skupštine za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz njezina djelokruga ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću
    1.1. Odsjek za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine
    1.2. Odsjek za protokol
    1.3. Odsjek za odnose s javnošću
 
2. Služba za rad Gradske skupštine
 
3. Služba za pravne poslove, izbore i imenovanja
 
4. Služba za financijske i informatičke poslove
 
5. Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba.

Služba za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću, Služba za rad Gradske skupštine, Služba za pravne poslove, izbore i imenovanja, Služba za financijske i informatičke poslove i Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba ustrojavaju se s položajem odjela.

Izvan ustrojstvenih jedinica Stručne službe obavljaju se poslovi pomoćnika pročelnika za rad Gradske skupštine, pomoćnika pročelnika za pravne poslove, pomoćnika pročelnika za financijske i informatičke poslove, pomoćnika pročelnika, višeg savjetnika predsjednika Gradske skupštine za pravna pitanja - specijaliste, višeg savjetnika predsjednika Gradske skupštine - specijaliste i administrativnog tajnika.

POMOĆNICE PROČELNIKA

Branka Hraško, pomoćnica pročelnika za rad Gradske skupštine
telefon: 01 610 1923
telefaks: 01 610 0097
e-mail: branka.hrasko@zagreb.hr

Marija Čujko, pomoćnica pročelnika za pravne poslove
telefon: 01 610 1927
telefaks: 01 610 1894
e-mail: marija.cujko@zagreb.hr

Žana Tropina, pomoćnica pročelnika za financijske i informatičke poslove
telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 1894
e-mail: zana.tropina@zagreb.hr

Mirjana Lichtner, pomoćnica pročelnika
telefon: 01 610 1903
telefaks: 01 610 1905
e-mail: mirjana.lichtner@zagreb.hr


1. Služba za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću

Voditelj Službe za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću: kontakt osoba
telefon: 01 610 1901
telefaks: 01 610 1904

U Službi za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću obavljaju se savjetodavni i drugi poslovi za predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine, priprema javnih istupa predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine te priprema i organiziranje sastanaka što ih sazivaju, poslovi u vezi s međugradskom i međunarodnom suradnjom, poslovi protokola vezani za svečane i radne posjete izaslanstava, diplomatsko-konzularnih predstavnika i istaknutih osoba predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini, organizacije svečanih i radnih posjeta predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u zemlji i inozemstvu te organizacije proslava i manifestacija Gradske skupštine, obavješćivanja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela, o protokolarnim i drugim aktivnostima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, organiziranja konferencija za novinare i intervjua predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine i drugi poslovi.

U Službi za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine, protokol i odnose s javnošću poslove obavljaju:

1.1. Odsjek za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine

Voditelj Odsjeka za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine: kontakt osoba
telefon: 01 610 1901
telefaks: 01 610 1904
e-mail: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr

U Odsjeku za poslove kabineta predsjednika Gradske skupštine obavljaju se poslovi u vezi s obnašanjem dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, savjetodavni poslovi za predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine, izrada analitičkog i drugog stručnog materijala za njihove potrebe, priprema javnih istupa predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine te priprema i organiziranje sastanaka što ih sazivaju, poslovi u vezi s međugradskom i međunarodnom suradnjom, priprema prijedloga odgovora na pitanja i prijedloge što su upućeni predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine i drugi poslovi.

1.2. Odsjek za protokol

Voditeljica Odsjeka za protokol: Jasenka Smoljanić
telefon: 01 610 1937
telefaks: 01 610 1924
e-mail: protokolgradskeskupstine@zagreb.hr

U Odsjeku za protokol obavljaju se protokolarni poslovi vezani za svečane i radne posjete izaslanstava, diplomatsko-konzularnih predstavnika i istaknutih osoba predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini, organizacija svečanih i radnih posjeta predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u zemlji i inozemstvu te proslava i manifestacija Gradske skupštine, pohrana darova koje primaju predsjednik i potpredsjednici u ime Gradske skupštine i briga o njima, priprema i provedba programa boravka predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine i drugih članova delegacija u zemlji i inozemstvu, priprema informacija i prezentacija kojima se predstavlja rad Gradske skupštine i drugi poslovi.

1.3. Odsjek za odnose s javnošću

Voditelj Odsjeka za odnose s javnošću: kontakt osoba
telefon: 01 610 1995
e-mail: skupstina.javnost@zagreb.hr

U Odsjeku za odnose s javnošću obavljaju se poslovi obavješćivanja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela, o protokolarnim i drugim aktivnostima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, o svečanim i radnim posjetima izaslanstava, diplomatsko-konzularnih predstavnika i istaknutih osoba predsjedniku i potpredsjednicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini, o svečanim i radnim posjetima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u zemlji i inozemstvu, o organizaciji proslava i manifestacija Gradske skupštine, poslovi organiziranja konferencija za novinare i intervjua predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine i drugi poslovi.

2. Služba za rad Gradske skupštine

Voditeljica Službe za rad Gradske skupštine: Tina Masar
telefon: 01 610 1919
telefaks: 01 610 0097
e-mail: sjednice-skupstine@zagreb.hr

U Službi za rad Gradske skupštine obavljaju se poslovi pripreme i organiziranja sjednica Gradske skupštine, izrade i obrade odluka i drugih akata Gradske skupštine i praćenja njihove provedbe, izrade analitičkih i drugih stručnih materijala, poslovi za radna tijela Gradske skupštine za koja stručne i administrativne poslove obavlja Stručna služba, a za koja se stručni i administrativni poslovi ne obavljaju u drugoj ustrojstvenoj jedinici, poslovi izrade zapisnika, obrade pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te brige o pravodobnom pribavljanju odgovora, vođenja dokumentacije i evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela, poslovi za stranačke klubove u Gradskoj skupštini, pružanja stručne pomoći gradskim zastupnicima, tonskog snimanja sjednica i prijepisa fonografskog zapisa, elektroničke pripreme i otpreme materijala i drugi poslovi.

3. Služba za pravne poslove, izbore i imenovanja

Voditeljica Službe za pravne poslove, izbore i imenovanja: Andreja Petrović
telefon: 01 616 6271
telefaks: 01 610 1894
e-mail: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr

U Službi za pravne poslove, izbore i imenovanja obavljaju se poslovi izrade i obrade općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine, izrade odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine, pružanja stručne pomoći gradskim zastupnicima, stručni i administrativni poslovi za Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanja i Odbor za Statut, Poslovnik i propise, poslovi vođenja evidencija o osobama koje bira ili imenuje Gradska skupština i vođenja popisa važećih propisa Grada Zagreba, poslovi vezani za ostvarivanje prava i obveza službenika u Stručnoj službi, vođenje osobnih očevidnika i druge dokumentacije koja se odnosi na radno-pravni status službenika sukladno propisima, poslovi u vezi s pripremom i provođenjem izbora za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru, članove iz Republike Hrvatske u Europski parlament, gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, gradonačelnika Grada Zagreba, članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu te članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, poslovi pisarnice i drugi poslovi.

4. Služba za financijske i informatičke poslove

Voditelj Službe za financijske i informatičke poslove: kontakt osoba
telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 1894
e-mail: skupstina.financije@zagreb.hr

U Službi za financijske i informatičke poslove obavljaju se financijsko-računovodstveni poslovi, priprema nacrta prijedloga za osiguranje proračunskih sredstava u razdjelu Stručne službe i praćenje izvršenja proračunskih izdataka, stručni i administrativni poslovi za Odbor za financije i Odbor za gospodarski razvoj, izrada analitičkog i drugog materijala za potrebe Gradske skupštine i radnih tijela, pružanje stručne pomoći gradskim zastupnicima, poslovi u vezi s raspodjelom sredstava za financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskoj skupštini, poslovi u vezi s javnom nabavom i provođenjem kontrola sukladno propisima o fiskalnoj odgovornosti, poslovi u vezi s pripremom i provođenjem izbora koji se odnose na financijska pitanja, poslovi informatizacije Gradske skupštine i Stručne službe i drugi poslovi.

5. Uredništvo Službenog glasnika Grada Zagreba

Voditeljica Uredništva - Urednica Službenog glasnika Grada Zagreba: Brigita Baričević Kolar
telefon: 01 610 1941
telefaks: 01 610 0097
e-mail: sluzbeni-glasnik@zagreb.hr

​U Uredništvu Službenog glasnika Grada Zagreba obavljaju se poslovi uređivanja i pripreme akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela za objavu u Službenom glasniku Grada Zagreba, organizacijski poslovi u vezi s izdavanjem Službenog glasnika Grada Zagreba i pripremom podataka za provođenje postupka javne nabave za uslugu tiska Službenog glasnika, administrativni i tehnički poslovi za Službeni glasnik Grada Zagreba, lektorski poslovi za Stručnu službu, poslovi vođenja evidencije stručne i ostale literature i dokumentacije Službenog glasnika Grada Zagreba i drugi poslovi.


Popis službenika/namještenika