Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa

Odredbom članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/2021) određene su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa.
 
Stavkom 1. navedenog članka određeno je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 12. srpnja 2022., donijela je Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa.

Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa je objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba 22/22 i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba odnosno 26. srpnja 2022.

Sukladno članku 5. stavku 4. Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa, potencijalni sukob interesa zastupnik će deklarirati pisanom izjavom i dostaviti je Etičkom odboru.
Obrazac izjave gradskog zastupnika o potencijalnom sukobu interesa