Odbor za kontrolu

Djelokrug rada:

Odbor za kontrolu:
1. prati i kontrolira rad gradskih upravnih tijela preko izvješća i dokumentacije o pojedinim pitanjima;
2. razmatra polugodišnja izvješća o radu gradonačelnika i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge;
3. daje mišljenja i prijedloge za unapređenje rada gradskih upravnih tijela.
 
 
Sastav Odbora:
Trpimir Goluža, predsjednik
Mauro Sirotnjak, član
Tihomir Milovac, član
Tanja Sokolić, članica
Marin Živković, član
Gordan Bosanac, član
Zorislav-Antun Petrović, član
Alen Lochert, član
Ivica Lovrić, član
Stjepan Horvat, član
Gordana Rusak, članica


Kontakti:

osoba za kontakt: Sanja Matijašec

e-mail adresa: sanja.matijasec@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1918
telefaks: 01 610 0097