Odbor za predstavke i pritužbe

Djelokrug rada:

(1) Odbor za predstavke i pritužbe:

  1. razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
  2. utvrđuje preko nadležnih tijela osnovanost predstavki, pritužbi i prigovora i upozorava nadležna tijela na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja predstavke, odnosno pritužbe.

(2) Odbor donosi pravila o postupanju s predstavkama i pritužbama.

Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19).
Relevantne informacije o obradi osobnih podataka koje se pružaju ispitanicima, sukladno odredbama članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (SL EU L119) sadržane su Uputi o pravima ispitanika

Uputa o pravima ispitanika

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Kristijan Jelić
članovi:
Vilim Matula
Ana Profeta
Renato Petek
Višnja FortunaKontakti:

osoba za kontakt: Tina Masar

e-mail adresa: odbor.predstavke-prituzbe@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1919
telefaks: 01 610 0097