Odbor za predstavke i pritužbe

Djelokrug rada:

(1) Odbor za predstavke i pritužbe:
1. razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
2. utvrđuje preko nadležnih tijela osnovanost predstavki, pritužbi i prigovora i upozorava nadležna tijela na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja predstavke, odnosno pritužbe.
(2) Odbor donosi pravila o postupanju s predstavkama i pritužbama.


Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19).
Relevantne informacije o obradi osobnih podataka koje se pružaju ispitanicima, sukladno odredbama članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (SL EU L119) sadržane su Uputi o pravima ispitanika

Uputa o pravima ispitanika

Sastav Odbora:
 
Višnja Fortuna, predsjednica
Marijana Rimanić, članica
Ana Profeta, članica
Renato Petek, član
Lovro Marković, član
 
 
Kontakti:
 
osoba za kontakt: Sandra Šimić
 
e-mail adresa: odbor.predstavke-prituzbe@zagreb.hr
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb
 
telefon: 01 616 6270
telefaks: 01 610 1894