Predstavke i pritužbe

Statutom Grada Zagreba osnovan je Odbor za predstavke i pritužbe kao stalno radno tijelo Gradske skupštine.

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, utvrđuje preko nadležnih tijela njihovu osnovanost i upozorava nadležna tijela na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja predstavke, odnosno pritužbe.

Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19).

Kontakti:

Osoba za kontakt: Tina Masar

e-mail adresa: odbor.predstavke-prituzbe@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1919
telefaks: 01 610 0097