Odbor za nacionalne manjine

Djelokrug rada:

Odbor za nacionalne manjine:
1. razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
2. razmatra i predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, što ih Gradskoj skupštini predlažu vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i drugi ovlašteni predlagatelji te daje Gradskoj skupštini svoja mišljenja i prijedloge.
 
 
Sastav Odbora:
 
Marta Kiš, predsjednica
Nikola Vukobratović, član
Stjepan Horvat, član
Armin Hodžić, član
Boris Milošević, član
Oskar Arlant, član


Kontakti:

osoba za kontakt: Ljiljana Maštruko Medek

e-mail adresa: ljiljana.mastruko-medek@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1938
telefaks: 01 610 0097