Važniji propisi

Na stranici je pregled najvažnijih zakona i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo i rad Gradske skupštine. Zakoni i drugi propisi objavljeni su u Narodnim novinama i Službenom glasniku Grada Zagreba.

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19144/20
  • Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01125/0836/09119/14, 98/19, 144/20)
  • Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
  • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19, 98/19)
  • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/162/1823/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22 )
  • Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)
  • Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/162/172/19, 8/21, 24/23)
  • Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21)
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22
  • Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
 

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE

NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKSTOVI AKATA