PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.
 

U radu Stručne službe Gradske skupštine primjenjuju se osobito sljedeći propisi:

Propisi koji se odnose na sva područja rada

Zakoni i podzakonski propisi
 • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22),
 • Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21, 24/21)
 • Odluka o podnošenju prijedloga i peticija građana (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/22)
 
Rad Gradske skupštine i radnih tijela

Zakoni i podzakonski propisi
 • Svi propisi kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba
 • Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (Narodne novine 14/20)
   
 • Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih površina na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/12)
 • Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16, 6/19)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13)
 • Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03, 16/09)
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst)

Izbor i imenovanja

Zakoni i podzakonski propisi
 • Odluka o obavljanju osnivačkih prava nad Pučkim otvorenim učilištem Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10, 16/13)
 • Odluka o ustrojstvu Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/91, 4/94, 4/11)
 • Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zagreb film s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/07, 3/12)
 • Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 6/10, 26/14)
 • Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22)
 • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13, 21/21)
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst)

Priprema i provođenje izbora

Zakoni i podzakonski propisi
 • Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21, 10/21 - pročišćeni tekst)

Objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba (i internetske stranice)

Zakoni i podzakonski propisi
 • Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 7/18)

Protokol, informiranje i odnosi s javnošću

Zakoni i podzakonski propisi
 • Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)

Financije i informatika

Zakoni i podzakonski propisi
 
 • Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22)
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22) 
 • Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19, 8/21)
 • Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21, 10/22 – pročišćeni tekst)
 • Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
 • Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 15/19)
 • Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 12/17, 15/18, 20/19)
 • Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, kartica za mobilni pristup internetu i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10, 20/13)

Službenički odnosi

Zakoni i podzakonski propisi
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/0861/11, 4/18112/19)
 • Zakon o radu (Narodne novine 93/14127/1798/19, 151/22)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10. 10/23)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10125/14, 48/23)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17, 17/21)
 • Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/22, 7/23)
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/22, 3/22)
 • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10, 5/16)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/21)
 • Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
 • Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 12/23)