Odbor za mjesnu samoupravu

Djelokrug rada:

(1) Odbor za mjesnu samoupravu:

  1. razmatra prijedloge vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora za unapređenje rada gradskih četvrti i mjesnih odbora te u vezi s tim predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera;
  2. predlaže gradonačelniku i Gradskoj skupštini poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su od značenja za gradske četvrti i mjesne odbore a koji bi se mogli povjeriti gradskim četvrtima i mjesnim odborima;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s izborima za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, granicama područja i sjedištima gradskih četvrti i mjesnih odbora, financiranjem mjesne samouprave te drugim pitanjima od značenja za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje mjesne samouprave i djelatnosti zaštite i spašavanja.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Iva Ivšić

članovi:

Marina Ivandić
Marijana Rimanić
Lovro Marković
Vladimir IvičekKontakti:

osoba za kontakt: Danira Barbić

e-mail adresa: danira.barbic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1935
telefaks: 01 610 0097