Odbor za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

Djelokrug rada:

(1) Odbor za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost:
1. razmatra prijedloge vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora za unapređenje rada gradskih četvrti i mjesnih odbora te u vezi s tim predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera;
2. predlaže gradonačelniku i Gradskoj skupštini poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su od značenja za gradske četvrti i mjesne odbore a koji bi se mogli povjeriti gradskim četvrtima i mjesnim odborima;
3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s izborima za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, granicama područja i sjedištima gradskih četvrti i mjesnih odbora, financiranjem mjesne samouprave te drugim pitanjima od značenja za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave;
4. razmatra prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja se odnose na sustav civilne zaštite, sustav domovinske sigurnosti u dijelu u kojem je angažiran Grad Zagreb, zaštitu od požara, prirodnih nepogoda, prilagodbu klimatskim promjenama, vatrogastvo, opću sigurnost građana i imovine, prevenciju urbanih rizika, zaštitu kritične infrastrukture, tajnost podataka, informacijsku sigurnost, sigurnost u prometu, druge moguće ugroze u urbanim sredinama te sigurnosne pokazatelje;
5. razmatra godišnja izvješća o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba.
(2) Odbor prati odnose na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu, a osobito:
1. obavljanje komunalnih djelatnosti;
2. gradnju i održavanje komunalne infrastrukture;
3. pružanje komunalnih usluga;
4. javnu vodoopskrbu i odvodnju;
5. gradnju komunalnih vodnih građevina;
6. način korištenja javnih površina.
(3) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(4) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje mjesne samouprave te za razvoj i unapređenje djelatnosti iz svoga djelokruga.
 
 
Sastav Odbora:
 
Marina Ivandić, predsjednica
Iva Ivšić, članica
Gordan Bosanac, član
Lovro Marković, član
Alen Lochert, član


Kontakti:

osoba za kontakt: Danira Barbić

e-mail adresa: danira.barbic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1935
telefaks: 01 610 0097