JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE ZAGREPČANKA GODINE

9. siječnja 2023.


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja

     Na temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21), Odbor za javna priznanja raspisuje 

JAVNI POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine

 

     1. Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

     2. Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom javnom pozivnom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, osim naziv "Nagrada Zagrepčanka godine".

     3. Kriteriji za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine su:
- izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom);
- posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava te senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti i ravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života;
- značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

     4. Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

     5. Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:
1. ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidatkinje;
2. sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine (najviše na jednoj stranici formata A4) koji svojim potpisom potvrđuje kandidatkinja koja se predlaže za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine odnosno član obitelji ako se Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje posmrtno;
3. uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci;
4. podatke o predlagatelju (ime i prezime / naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe i otisak službenog pečata.
     Uz prijedlog se mora dostaviti očitovanje predložene kandidatkinje o prihvaćanju kandidature za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine odnosno očitovanje člana obitelji ako se Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje posmrtno, koje se daje na obrascu "Očitovanje o prihvaćanju kandidature za dodjelu javnog priznanja Grada Zagreba" (Prilog 1).
     Prijedlog se podnosi na obrascu "Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Zagreba" (Prilog 2).
     Uz prijedlog se može dostaviti i šire obrazloženje (najviše na 4 stranice formata A4) i raspoloživa dokumentacija.

     6Rok za podnošenje prijedloga je do 9. veljače 2023.
     
Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

     7. Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine - ne otvarati."

     8. Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi s ovim javnim pozivnim natječajem možete poslati svoj upit na adresu elektroničke pošte odbor.javnapriznanja@zagreb.hr.


Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.