JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE LUKA RITZ - NASILJE NIJE HRABROST

6. ožujka 2021.
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja

 

 Na temelju članka 23.b Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), Odbor za javna priznanja raspisuje

 

JAVNI POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost

 
1. Nagrada Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.
 
2. Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost su:
- sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja,
- doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,
- suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,
- ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,
- uzorno vladanje kandidata.
 
3. Prijedlog, odnosno kandidaturu za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mogu podnijeti osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu.
 
4. Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mora sadržavati:
- osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje);
- sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost (najviše na jednoj stranici formata A4);
- presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu;
- preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika;
- podatke o predlagatelju (naziv, sjedište i podaci za kontakt) i potpis ravnatelja škole.
 
Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.
 
5. Rok za podnošenje prijedloga je do 23. travnja 2021. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.
 
6. Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "Prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost – ne otvaraj."

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.