JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE LUKA RITZ - NASILJE NIJE HRABROST

1. ožujka 2024.
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja

 

      Na temelju članka 32. Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21 i 17/23), Odbor za javna priznanja raspisuje

 

JAVNI POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost

 
     1. Nagrada Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.

     2. Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom javnom pozivnom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
     3. Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost su:
- sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja,
- doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,
- suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,
- ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,
- uzorno vladanje kandidata.
 
     4. Prijedlog, odnosno kandidaturu za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mogu podnijeti osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu.
 
     5. Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mora sadržavati:
1. osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje),
2. sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost (najviše na jednoj stranici formata A4) koji svojim potpisom potvrđuje kandidat koji se predlaže za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, zakonski zastupnik maloljetnog kandidata odnosno član obitelji ako se Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje posmrtno;
3. presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu;
4. preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika;
5. podatke o predlagatelju (naziv, sjedište, podaci za kontakt), potpis ravnatelja škole i otisak službenog pečata.
     Uz prijedlog se mora dostaviti očitovanje predloženog učenika o prihvaćanju kandidature za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, zakonskog zastupnika predloženog učenika ako je učenik maloljetan odnosno očitovanje člana obitelji ako se Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje posmrtno, koje se daje na obrascu "Očitovanje o prihvaćanju kandidature za dodjelu javnog priznanja Grada Zagreba" (Prilog 1).
     Prijedlog se podnosi na obrascu "Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Zagreba" (Prilog 2).
     Uz prijedlog se može dostaviti i šire obrazloženje (najviše na 4 stranice formata A4) i raspoloživa dokumentacija.
 
     6. Rok za podnošenje prijedloga je do 30. travnja 2024.
     
Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.
 
     7. Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "Prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost – ne otvarati."

     8. Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi s ovim javnim pozivnim natječajem možete poslati svoj upit na adresu elektroničke pošte odbor.javnapriznanja@zagreb.hr.

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.