(16.2.2023) PONOVLJENI JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Odboru za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba

Na temelju članka 22. stavka 4. Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) i članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 - ispravak, 2/19, 8/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 17/21- ispravak), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba raspisuje
 
PONOVLJENI JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u  Odboru za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba
 
Odbor za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba ima pet članova, a imenuje ih Gradska skupština Grada Zagreba i to predsjednika i dva člana iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koje imaju profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, a koje ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi stranke minimalno 5 godina prije imenovanja, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskoj skupštini, a dva člana iz reda gradskih zastupnika.
 
Predsjednika i dva člana koji se imenuju iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda imenuju se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje Odbor za izbor i imenovanja.
 
Mandat Odbora za sprečavanje sukoba interesa prati mandat Gradske skupštine.
 
Odbor za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba odlučuje o prigovorima na odluke Gradske skupštine Grada Zagreba povodom prijava o povredama Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (dalje u tekstu: Kodeks).
 
Pozivaju se građani/ke, udruge, građanske inicijative i druge pravne osobe na području Grada Zagreba da podnesu prijedlog kandidata/kinja za članstvo u Odboru za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba, a iz redova osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koje imaju profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, a koje ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi stranke minimalno 5 godina prije imenovanja, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskoj skupštini.m Pozivaju se i zainteresirani građani/ke da osobno, bez sudjelovanja udruga, građanskih inicijativa i drugih pravnih osoba, podnesu kandidaturu za člana/icu Odbora za sprečavanje sukoba interesa.
 
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u Odboru.
 
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnoj stranici Gradske skupštine Grada Zagreba https://skupstina.zagreb.hr/  pod "Javni pozivi i obavijesti" i mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / JAVNE RASPRAVE" i pod "GRADSKA SKUPŠTINA - Javni pozivi i obavijesti" a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
 
  • Prijedlog kandidata za člana Odbora za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba (Obrazac 1),
  • Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
 
Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.
 
Rok za isticanje kandidature je 30 dana od dana objave javnog poziva.
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za sprečavanje sukoba interesa iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koji imaju profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, a koji nisu nositelji političke dužnosti, niti članovi stranke minimalno 5 godina prije imenovanja, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskoj skupštini.

Obrasci