Djelokrug

Gradska skupština:

1. donosi Statut Grada Zagreba;
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
3. donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom;
4. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna;
6. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Zagreb;
7. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu;
8. proglašava zaštićene dijelove prirode;
9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine;
10. donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa zakonom;
11. osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove;
12. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja odnosno mišljenja na imenovanja kad je to određeno;
13. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom;
14. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine;
15. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela;
16. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom;
17. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom;
18. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije drukčije određeno;
19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom;
20. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom;
21. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanju vrijednosnih papira;
22. odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb sukladno zakonu;
23. odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanovi čiji je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno zakonu;
24. daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova;
25. razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
26. odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo;
27. odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika;
28. raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih odbora;
29. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva mjesne zborove građana;
30. odlučuje osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruženjima lokalnih zajednica;
31. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;
32. donosi Poslovnik o svom radu;
33. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
34. obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima.