JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKOG POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

19. siječnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja
 
Na temelju članka 24.c Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), Odbor za javna priznanja objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva
Gradske skupštine Grada Zagreba
 
 
1. Predmet, trajanje javnog poziva i korisnici
Predmet ovog javnog poziva je dodjela financijskog pokroviteljstva koje prihvaća Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradska skupština).
Poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Grada Zagreba, Gradske skupštine www.skupstina.zagreb.hr / Javni pozivi.
Rok za podnošenje prijava je do 12. studenoga 2021. ili do iskorištenja sredstava, za događaje koji će se održavati od 20. veljače 2021. do 31. prosinca 2021.
Financijsko pokroviteljstvo za manifestacije, priredbe i skupove koji završavaju nakon 31. prosinca 2021. može se prihvatiti ako su započeli u razdoblju do 31. prosinca 2021.
Financijsko pokroviteljstvo preko javnog poziva odobrava se udrugama i drugim pravnim osobama za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od interesa za Grad Zagreb kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice te organiziraju susreti, natjecanja, priredbe, druge manifestacije i slično (u daljnjem tekstu: korisnici).
 
2. Prioriteti financiranja
Financijsko pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Zagreb.
 
3. Uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava
Podnositelji prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;
 • da uredno ispunjavaju obveze prema Gradu Zagrebu;
 • da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta.
 
4. Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu
Uz prijavu za pokroviteljstvo obvezno se prilaže:
 • dokaz o pravnom statusu podnositelja prijave (preslika rješenja ili izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra);
 • opis aktivnosti za koju se traži financijsko pokroviteljstvo;
 • troškovnik - obrazac C;
 • potvrda (izvornik ili ovjerena preslika) Gradskog ureda za financije da pravna osoba nema duga prema Gradu Zagrebu s bilo koje osnove, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjava da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta (ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe).
 
5. Postupak podnošenja prijave
Podnositelj prijave za financijsko pokroviteljstvo odnosno organizator događaja podnosi:
Prijava se podnosi isključivo na propisanom obrascu (koji treba ovjeriti i potpisati ovlaštena osoba odnosno podnositelj), u sastavu kojega je izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (koju treba potpisati ovlaštena osoba odnosno podnositelj), "Prijava za pokroviteljstvo" – Prilog 1 koji je objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba, Gradske skupštine www.skupstina.zagreb.hr / Javni pozivi.
Obrazac za prijavu potrebno je popuniti računalom.
Prijava sa svom obveznom popratnom dokumentacijom podnosi se najkasnije 30 dana prije početka održavanja manifestacije, priredbe i skupa.
Nakon što se prijava podnese, njezin sadržaj ne može se mijenjati i priložena dokumentacija ne može se dopunjavati.

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Stručne službe Gradske skupštine, soba 210 na adresu:
 
Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za javna priznanja,
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb,
u zatvorenoj omotnici s napomenom
Prijava – Javni poziv za dodjelu financijskog pokroviteljstva.
 
6. Vrijednost javnog poziva
Sredstva za pokroviteljstvo putem ovog javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Zagreba unutar razdjela 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE, Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE, Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE.
 
7. Odobravanje financijskog pokroviteljstva
Prijave za dodjelu financijskih pokroviteljstava podnose se Odboru za javna priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor).
Razmatrat će se samo prijave koje su potpune, koje su podnesene na propisani način te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete javnog poziva.
Naknadno dostavljena obavijest o izmijeni sadržaja podnesene prijave i naknadno dostavljena popratna dokumentacija uz prijavu, neće se razmatrati.
Odbor utvrđuje koje prijave neće razmatrati i koje prijave ispunjavaju uvjete te utvrđuje prijedlog za Gradsku skupštinu o dodjeli financijskog pokroviteljstva imajući u vidu utvrđene prioritete financiranja, interes Grada Zagreba i raspoloživa sredstva. Odbor surađuje s gradskim upravnim tijelima radi kontrole dodjele sredstava iz gradskog proračuna i kontrole ispunjavanja obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba, izrađuje izvješće o podnesenim prijavama i odobrenim financijskim pokroviteljstvima, obavlja i druge aktivnosti u vezi s dodjelom financijskih pokroviteljstava.
Gradska skupština odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva.
Podnositelje prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisani način ili im nije odobreno financijsko pokroviteljstvo, Odbor će pisano obavijestiti o tome. Podnositeljima kojima je odobreno financijsko pokroviteljstvo bit će dostavljen zaključak Gradske skupštine, odnosno obavijest predsjednika Gradske skupštine u slučaju da predsjednik Gradske skupštine preuzme pokroviteljstvo u ime Gradske skupštine ako Skupština ne zasjeda, odnosno zbog kratkoće vremena.
Zaključak o dodjeli financijskog pokroviteljstva i obavijest predsjednika Gradske skupštine na temelju javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od 8 dana od dana donošenja.
 
8Sklapanje ugovora
S udrugom ili drugom pravnom osobom kojoj je odobreno financijsko pokroviteljstvo sklopit će se ugovor o dodjeli financijskog pokroviteljstva. 
Nakon donošenja odluke o dodjeli financijskog pokroviteljstva, a s obzirom na iznos dodijeljenih sredstava, od korisnika će se tražiti izrada izmijenjenog Obrasca troškovnika sa specificiranim troškovima događaja, koji će biti sastavni dio ugovora o dodjeli financijskog pokroviteljstva - obrazac T.
Financijsko pokroviteljstvo će biti doznačeno u roku i na način određen Ugovorom o dodjeli financijskog pokroviteljstva.

Prihvatljivi troškovi koji će se financirati preko Javnog poziva
Sredstvima ovog javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provedbom događaja u ugovorenom razdoblju.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financijskog pokroviteljstva, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:
 • nastali u razdoblju provedbe događaja u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja;
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu događaja;
 • nužni su za provođenje događaja za koji su dodijeljena financijska sredstva;
 • mogu biti identificirani i provjereni te su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu;
 • trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnoga financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.
Samo se prihvatljivi troškovi uzimaju u obzir za dodjelu sredstava na temelju ugovora o dodjeli financijskog pokroviteljstva. Prihvatljivi troškovi moraju se temeljiti na stvarnim troškovima te moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom popratnom dokumentacijom (ugovori, računi, potpisne liste i sl.). Obveza je i neposredan interes korisnika podnijeti realističan i ekonomičan proračun aktivnosti.
Sredstva dodjeljena na temelju ugovora o dodjeli financijskog pokroviteljstva mogu se koristiti za provedbu aktivnosti u sklopu događaja  isključivo za troškove iskazane u usklađenom troškovniku - obrazac T.
Svako odstupanje od proračuna (troškovnika na obrascu T) smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.
Korisnik ne može prenijeti tražbinu ugovora na treću stranu.
Sva ostala prava i obveze korisnika uredit će se Ugovorom o dodjeli financijskog pokroviteljstva.
 
9. Nadzor nad korisnicima sredstava
Stručna služba Gradske skupštine će u suradnji s korisnikom financiranja, radi poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti namjensko trošenje dodijeljenih sredstava za financiranje manifestacije, priredbe ili skupa na temelju obveznog opisnog i financijskog izvješća koji je korisnik financijskog pokroviteljstva dužan dostaviti, u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli financijskog pokroviteljstva, a sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba i drugim pozitivnim propisima.
U slučaju kada korisnik financiranja nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora, zatražit će se povrat uplaćenih sredstava. Ako korisnik ne izvrši zatraženi povrat sredstava, davatelj financijskih sredstava predložit će gradonačelniku podnošenje zahtjeva Sektoru za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija za provedbu nadzora i donošenje rješenja kojim se nalaže povrat sredstava, za koja je utvrđeno da nisu namjenski utrošena ili nisu u potpunosti utrošena, u proračun Grada Zagreba.

10. Informiranje i vidljivost
Korisnik mora osigurati vidljivost finacijskog pokroviteljstva Gradske skupštine. Na svom tiskanom, video i drugom materijalu povezanom s događajem za koji je dobiveno financijsko pokroviteljstvo, korisnik mora navesti da se događaj održava pod pokroviteljstvom Gradske skupštine.

11. Dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva
U razdoblju od  dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela do konstituiranja Gradske skupštine Grada Zagreba i imenovanja članova Odbora za javna priznanja neće se dodjeljivati pokroviteljstva koja prihvaća Gradska skupština Grada Zagreba.
Sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz ovaj javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte odbor.javnapriznanja@zagreb.hr
 
12. Zaključne odredbe
Ovaj javni poziv objavljen je 19. siječnja 2021. na iternetskim stranicama Grada Zagreba, Gradske skupštine www.skupstina.zagreb.hr / Javni pozivi.
Odbor za javna priznanja zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune poziva objavit će se na isti način.

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.