Radna tijela

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.

Gradska skupština ima stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Gradske skupštine razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradske skupštine i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba i predlagati Gradskoj skupštini raspravu o njima te pripremati prijedloge općih i drugih akata iz svog djelokruga.

Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinog akta.
 

Popis radnih tijela:

Stalna radna tijela Gradske skupštine

a) Radna tijela osnovana Statutom Grada Zagreba:
 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za izbor i imenovanja
 3. Odbor za Statut, Poslovnik i propise
 4. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
 5. Odbor za gospodarski razvoj
 6. Odbor za financije
 7. Odbor za komunalno gospodarstvo
 8. Odbor za prostorno uređenje
 9. Odbor za zaštitu okoliša
 10. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
 11. Odbor za zdravstvo
 12. Odbor za socijalnu skrb
 13. Odbor za obrazovanje i sport
 14. Odbor za kulturu
 15. Odbor za mladež
 16. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
 17. Odbor za mjesnu samoupravu
 18. Odbor za predstavke i pritužbe


b) Radna tijela osnovana Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba:
 1. Odbor za nacionalne manjine
 2. Odbor za kontrolu
 3. Odbor za branitelje
 4. Odbor za javna priznanja


c) Radna tijela osnovana posebnim odlukama ili na temelju zakonskih i drugih propisa:
 1. Gradska koordinacija za ljudska prava
 2. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba