Radna tijela

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2005. - 2009.

Gradska skupština ima stalna i povremena radna tijela.
Stalna radna tijela Gradske skupštine razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradske skupštine i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, pokrenuti raspravu o pojedinim pitanjima i predložiti raspravu o njima na sjednici Gradske skupštine, te podnositi Gradskoj skupštini prijedloge općih i drugih akata iz svoga djelokruga.
Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja iz svog djelokruga i izrade prijedloga odgovarajućeg akta.
 
Popis radnih tijela:
 
Stalna radna tijela Gradske skupštine
 
a) Radna tijela osnovana Statutom Grada Zagreba:
 
Mandatno povjerenstvo
Odbor za izbor i imenovanja
Odbor za Statut, Poslovnik i propise
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
Odbor za gospodarski razvoj
Odbor za financije
Odbor za komunalno gospodarstvo
Odbor za prostorno uređenje
Odbor za zaštitu okoliša
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Odbor za zdravstvo
Odbor za socijalnu skrb
Odbor za obrazovanje i šport
Odbor za kulturu
Odbor za mladež
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
Odbor za mjesnu samoupravu
Odbor za predstavke i pritužbe
 
b) Radna tijela osnovana Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba
 
Odbor za nacionalne manjine
Odbor za kontrolu
 
c) Radna tijela osnovana posebnim odlukama ili na temelju zakonskih propisa:
 
Odbor Gradske skupštine za javna priznanja
Gradska koordinacija za ljudska prava
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Povjerenstvo za spomenike, spomen-ploče i slične predmete