Predsjednik

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2009. - 2013.
 
Izbor i ovlasti:

Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Predsjednik Gradske skupštine:
 • predstavlja Gradsku skupštinu;
 • saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
 • brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine;
 • dostavlja Statut, Poslovnik, gradskih proračun i druge opće akte nadležnim tijelima u skladu sa zakonom;
 • usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela;
 • brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika;
 • održava red na sjednici;
 • određuje stanku na sjednici Gradske skupštine i utvrđuje njezino trajanje;
 • brine se o primjeni Poslovnika Gradske skupštine;
 • objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
 • surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti;
 • određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama;
 • brine se o javnosti rada Gradske skupštine;
 • surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
 • obavlja i druge poslove zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.


Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 17. lipnja 2009. godine, za predsjednika Gradske skupštine izabran je Boris Šprem, zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske. Borisu Špremu prestala je dužnost predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba danom preuzimanja nove dužnosti 22. prosinca 2011.

Na 33. sjednici Gradske skupštine održanoj 26. siječnja 2012. godine, za predsjednika Gradske skupštine izabran je Davor Bernardić, zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske.