Predsjednik

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2005. - 2009.

Izbor i ovlasti:
 
Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.
 
Predsjednik Gradske skupštine:
1. predstavlja Gradsku skupštinu;
2. saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;
3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
4. brine se o izvršavanju odluka i drugih akta Gradske skupštine;
5. usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela;
6. brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika;
7. održava red na sjednici;
8. brine se o primjeni ovog poslovnika;
9. objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
10. surađuje s gradonačelnikom, Gradskim poglavarstvom i predsjednicima gradskih četvrti;
11. određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama;
12. brine se o javnosti rada Gradske skupštine;
13. surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
14. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.
 
 
Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 15. svibnja 2005., za predsjednicu Gradske skupštine izabrana je Tatjana Holjevac, nezavisna gradska zastupnica.