Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Djelokrug rada:

  1. razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  2. utvrđuje prijedlog statuta, statutarne odluke, poslovnika i odluke o izmjeni i dopuni poslovnika;
  3. razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih Gradskoj skupštini upute građani, pravne osobe, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora;
  4. daje mišljenja glede primjene statutarnih i poslovničkih odredaba;
  5. razmatra prijedloge odluka i drugih akata što ih donosi Gradska skupština te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti sa zakonima i drugim propisima te Statutom Grada Zagreba i drugim propisima Grada Zagreba;
  6. daje odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske i Visokom upravnom sudu u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje je donijela Gradska skupština;
  7. predlaže raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika izabranih s liste grupe birača;
  8. utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata kada je to propisano zakonom, kada je tim odlukama ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti znatnije ili najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni;
  9. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradske skupštine.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Tomislav Domes

članovi:

Ana Profeta
Marijana Sumpor
Joško Klisović
Maksimilijan Šimrak


Kontakti:

osoba za kontakt: Andreja Petrović

e-mail adresa: andreja.petrovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 616 6271
telefaks: 01 610 1894