Nespojivost dužnosti, mirovanje mandata, prestanak mandata i zamjenjivanje člana predstavničkog tijela

31.05.2021.
Nespojivost dužnosti, mirovanje mandata, prestanak mandata i zamjenjivanje člana predstavničkog tijela

Prema odredbi članka 78. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) (dalje: Zakon), član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može istovremeno biti: Predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik, potpredsjednik i ministar, odnosno član Vlade Republike Hrvatske, predsjednik i sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke, glavni državni revizor i njegov zamjenik, pučki pravobranitelj i njegov zamjenik, pravobranitelj za djecu i njegov zamjenik, pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegov zamjenik, pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegov zamjenik, tajnik i zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora, glavni tajnik i zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske, glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, predstojnik i zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske, glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudac, glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i zamjenik glavnog državnog odvjetnika, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika, državni tajnik središnjeg državnog ureda, državni tajnik, rukovoditelj upravne organizacije u sastavu ministarstva, glavni ravnatelj i zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne organizacije, ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, glavni državni rizničar, glavni državni inspektor, ravnatelj agencije ili direkcije Vlade Republike Hrvatske te ravnatelj kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske, dužnosnik u Uredu predsjednika Republike Hrvatske kojeg imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona i drugih pravnih akata, dužnosnik kojeg imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili Predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik, potpredsjednik i član Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, član Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, predsjednik i član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, policijski službenik, djelatna vojna osoba, službenik i namještenik u Oružanim snagama Republike Hrvatske, pročelnik, službenik i namještenik u upravnom odjelu ili službi iste jedinice, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu jedinice ili u kojima jedinica ima većinski paket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je jedinica osnivač, gradonačelnik, odnosno njihov zamjenik.
 
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim policijskih službenika, djelatne vojne osobe te službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske, može se kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice, a ukoliko bude izabrana za člana predstavničkog tijela, do dana konstituiranja predstavničkog tijela dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno o prihvaćanju dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti upravno tijelo jedinice nadležno za poslove predstavničkog tijela.
Članu predstavničkog tijela koji ne dostavi obavijest o prihvaćanju dužnosti člana predstavničkog tijela odnosno o obnašanju nespojive dužnosti do dana konstituiranja mandat miruje po sili zakona.
 
Prema odredbi članka 79. stavka 7. Zakona član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela. Sukladno uputi za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/13-01/0284, URBROJ: 515-02-02-02/1-13-35 od 5. lipnja 2013., član predstavničkog tijela može svoj mandat staviti u mirovanje iz osobnih razloga i prije održavanja konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela.
 
Članu predstavničkog tijela mandat prestaje u slučajevima utvrđenim člankom 80. Zakona. Jedan od načina prestanka mandata je podnošenje ostavke. U slučaju podnošenja ostavke mandat prestaje danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na navedeni način treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela. Pisana ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste. Ostavka podnesena suprotno navedenim odredbama ne proizvodi pravni učinak.
 
Po odredbi članka 81. Zakona članovi predstavničkog tijela imaju zamjenike koji obnašaju dužnost ako članu predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
 
Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
 
Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
 
Izjave izabranih gradskih zastupnica/gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini o nastavljanju obnašanja nespojive dužnosti i mirovanju mandata, odnosno izjave o prihvaćanju dužnosti gradske zastupnice/gradskog zastupnika u Gradskoj skupštini i prestanku obnašanja nespojive dužnosti, eventualne ostavke na dužnost gradske zastupnice/gradskog zastupnika u Gradskoj skupštini te odluke o određivanju zamjenika gradske zastupnice/gradskog zastupnika u Gradskoj skupštini, sklopljene sporazume i postignute dogovore potprebno je što prije radi pripreme konstituirajuće sjednice Gradske skupštine dosaviti Stručnoj službi Gradske skupštine.
 
1. Obrasci - kandidacijska lista političke stranke:
1.1. Izjava o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti s dužnošću člana predstavničkog tijela i Odluka o zamjeniku gradskog zastupnika
1.2. Izjava o prihvaćanju dužnosti gradskog zastupnika i prestanku obnašanja dužnost koja je nespojiva s dužnošću gradskog zastupnika u Gradskoj skupštini
1.3. Mirovanje mandata iz osobnih razloga i Odluka o zamjeniku gradskog zastupnika
1.4. Ostavka na dužnost gradskog zastupnika i Odluka o zamjeniku gradskog zastupnika
 
2. Obrasci - kandidacijska lista dviju ili više političkih stranaka
2.1. Izjava o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti s dužnošću člana predstavničkog tijela i Odluka o zamjeniku gradskog zastupnika
2.2. Izjava o prihvaćanju dužnosti gradskog zastupnika i prestanku obnašanja dužnost koja je nespojiva s dužnošću gradskog zastupnika u Gradskoj skupštini
2.3. Mirovanje mandata iz osobnih razloga i Odluka o zamjeniku gradskog zastupnika
2.4. Ostavka na dužnost gradskog zastupnika i Odluka o zamjeniku gradskog zastupnika