Gradska skupština donijela Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj

18.04.2013.
Gradska skupština donijela Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj

 Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 38. točke 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 49. sjednici, 17. travnja 2013., donijela je  ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj.

Ovim se odredbama donose pokazatelji za gradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata Plana, a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata Plana.

Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i prvonagrađenom radu ureda "njiric+ arhitekti" dobivenom na javnom natječaju, te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru, utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene gospodarskih i drugih površina, uličnu i komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Potpuni tekst Odluke možete pročitati ovdje.