Zeleni plan EU-a: regije i gradovi pozivaju nacionalne vlade da uspostave kontinuirani dijalog o klimi i energiji

30.11.2023.
Zeleni plan EU-a: regije i gradovi pozivaju nacionalne vlade da uspostave kontinuirani dijalog o klimi i energiji

Danas, 30. studenoga 2023., Europski odbor regija (OR) na 158. sjednici usvojio je preporuke koje je sastavio predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Joško Klisović (HR/PES).
U nastavku se nalazi priopćenje Europskog odbora za regije:
 
Države članice trebale bi u svoje energetske i klimatske planove uključiti jasne obveze u pogledu tehničke i financijske potpore lokalnim i regionalnim vlastima.
Ambiciozni ciljevi europskog zelenog plana iziskuju dosad neviđene i brze promjene u sljedećih deset godina, uglavnom na lokalnoj i regionalnoj razini. Da bi se osiguralo da su sve inicijative u okviru zelenog plana prilagođene lokalnim potrebama i da neće dovesti do sve većih teritorijalnih i socijalnih razlika, regije i gradovi pozivaju zakonodavna tijela EU-a da provedu detaljno preispitivanje i reviziju Uredbe o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime i da poboljšaju provedbu Europskog zakona o klimi. Europski odbor regija (OR) usvojio je 30. studenog preporuke koje je sastavio predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Joško Klisović (HR/PES).
 
OR naglašava da lokalne i regionalne vlasti moraju u vrlo ranoj fazi biti uključene u oblikovanje politika EU-a kako bi im doprinijele svojim znanjem o društvenom i gospodarskom kontekstu u kojem se politike EU-a provode. Time bi se bolje procijenio lokalni učinak novih inicijativa u okviru zelenog plana i olakšala njihova provedba. OR se obvezuje preuzeti aktivnu i vodeću ulogu u tom postupku prilagodbe zelenog plana lokalnoj razini i u razvoju sveobuhvatnog sustava njegova praćenja i s njime povezanih predviđanja pomoću usklađenih pokazatelja radi procjene teritorijalnih posebnosti i slabosti.
 
U nedavnoj studiji OR-a skrenuta je pozornost na lošu kvalitetu višerazinskih dijaloga i savjetovanja o nacionalnim energetskim i klimatskim planovima u nekim državama članicama. U mišljenju Joška Klisovića poziva se na reformu Uredbe o upravljanju, kojom bi se od država članica zahtijevalo da uspostave trajni dijalog o klimi i energiji s lokalnim i regionalnim vlastima.
 
Nadalje, s obzirom na to da zeleni plan podrazumijeva mnoge nove obveze i ciljeve u pogledu planiranja za lokalne i regionalne vlasti, revidiranom Uredbom o upravljanju trebalo bi obvezati države članice da u nacionalne energetske i klimatske planove uključe novo poglavlje „Potpora i resursi koji se pružaju lokalnim i regionalnim vlastima za provedbu”, s detaljnim informacijama o tehničkoj pomoći i mogućnostima financiranja sredstvima EU-a. OR ističe i potrebu za većom potporom lokalnim i regionalnim agencijama za energiju i klimu te predlaže stvaranje jedinstvenih kontaktnih točaka za zeleni plan na podnacionalnoj razini radi pružanja lako dostupnih informacija i smjernica.
 
Naposljetku, OR ustraje u tome da se pri reviziji okvira zelenog plana moraju obuhvatiti svi aspekti povezani s ranjivim skupinama i socijalnim i teritorijalnim potrebama. To bi trebalo dovesti do novog europskog okvira za održivu dobrobit u kojem bi kriteriji zelenog plana bili integrirani u sve instrumente EU-a za gospodarsko upravljanje i financiranje, od višegodišnjeg proračuna EU-a i ciklusa europskog semestra do toga da se BDP prestane smatrati jedinim relevantnim pokazateljem. Zeleni plan trebao bi postati krovna strategija koju bi trebalo dodatno uskladiti s okvirom ciljeva održivog razvoja, koji obuhvaća najrelevantnije dimenzije održivog razvoja. Na taj bi se način ostvarili okolišni i socijalni ciljevi, a istodobno kao orijentir zadržao cilj klimatske neutralnosti.
 
"Zeleni plan uspjet će samo uz snažnu socijalnu dimenziju, odnosno samo ako postignemo da je on dostupno i pristupačno rješenje za sve, ne zanemarujući nikoga i nijednu regiju. To mora biti najvažniji prioritet za sljedeći europski mandat, pa i nakon njega. Moramo voditi naše građane kroz ovu golemu tranziciju te ih pritom zaštititi - posebno one najranjivije – iskorjenjivanjem energetskog siromaštva i siromaštva mobilnosti, stvaranjem novih radnih mjesta i osiguravanjem odgovarajućih financijskih i ljudskih resursa u upravama lokalnih i regionalnih vlasti za provedbu europskog zelenog plana. U tu svrhu pozivamo na uspostavu čvrstog okvira upravljanja koji aktivno uključuje gradove i regije kao ključne aktere u njegovoj provedbi," rekao je izvjestitelj Klisović.
 


FOTO: CoR rapporteur on the Green Deal Governance, Joško Klisović (HR/PES), President of Zagreb City Assembly © European Union / John Thys