Radna tijela

Gradska skupština ima stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Gradske skupštine razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradske skupštine i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba i predlagati Gradskoj skupštini raspravu o njima te pripremati prijedloge općih i drugih akata iz svog djelokruga.

Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinog akta.Popis radnih tijela:

Stalna radna tijela Gradske skupštine

a) Radna tijela osnovana Statutom Grada Zagreba:

 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za izbor i imenovanja
 3. Odbor za Statut, Poslovnik i propise
 4. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
 5. Odbor za gospodarski razvoj
 6. Odbor za financije
 7. Odbor za komunalno gospodarstvo
 8. Odbor za prostorno uređenje
 9. Odbor za zaštitu okoliša
 10. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
 11. Odbor za zdravstvo
 12. Odbor za socijalnu skrb
 13. Odbor za obrazovanje i sport
 14. Odbor za kulturu
 15. Odbor za mladež
 16. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
 17. Odbor za mjesnu samoupravu
 18. Odbor za predstavke i pritužbe


b) Radna tijela osnovana Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba

 1. Odbor za nacionalne manjine
 2. Odbor za kontrolu
 3. Odbor za branitelje
 4. Odbor za javna priznanja
 5. Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizikac) Radna tijela osnovana posebnim odlukama ili na temelju zakonskih i drugih propisa:

 1. Gradska koordinacija za ljudska prava
 2. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova