Odluka o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina

30.03.2012.
Odluka o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina

 

 Na 35. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj 29. ožujka 2012., 4. točka dnevnog reda bio je Prijedlog  odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina, a u ime predlagatelja, obrazložio ga je predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a Zvane Brumnić. Prijedlog je, nakon rasprave, prihvaćen većinom glasova gradskih zastupnika.

 Kao što je i navedeno u članku 1.: "Ovom odlukom uređuju se načela, postupci utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina, registar pomoćnih podataka i povjerenstvo za vrednovanje.
Odredbe ove odluke primjenjuju se prigodom izrade vještačkog nalaza za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina ovlaštenih sudskih vještaka, odnosno ovlaštenih stručnjaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina u postupcima uređenja građevinskog zemljišta, upravljanja i stjecanja nekretnina u ime i za račun Grada Zagreba, utvrđivanja približnih vrijednosti te prigodom izrade izračuna stručnjaka iz redova službenika Grada Zagreba za interne potrebe Grada.
Odredbe ove odluke primjenjuju se na odgovarajući način pri utvrđivanju početne vrijednosti naknade za pravo građenja za smještajne i komercijalne građevine, te druge građevine od gospodarskog i socijalnog značaja, i pri utvrđivanju iznosa naknade za osnovanu služnost."

 Problem neujednačenosti procjena i metoda stalnih sudskih vještaka prepoznat je kao ključ sustava učinkovitog gospodarenja nekretninama i sustava pravedne naknade i od strane Gradske skupštine stoga je ovom Odlukom propisano da nalaz mora sadržavati sljedeće: naziv podnositelja, svrhu i dan utvrđivanja tržišne vrijednosti, opis nekretnine (prema zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju, prema vrsti i namjeni, prema broju etaža i građevinskoj (bruto) površini, prema godini izgradnje, prema važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji), potanko obrazloženje primijenjenih načela i postupka propisanih ovom odlukom. (čl. 6.)
Vještaci se izabiru na javnom natječaju na temelju Zakona o javnoj nabavi, na rok od godinu dana, uz ispunjavanje uvjeta, također propisanih ovom Odlukom. (čl. 5.) Prigodom utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina vještaci izrađene nalaze dostavljaju Povjerenstvu za vrednovanje. Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. Gradonačelnik imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a dva člana imenuje Gradska skupština Grada Zagreba.Gradonačelnik imenuje članove povjerenstva iz nadležnih upravnih tijela Grada Zagreba i to iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za financije i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove. Imenovani članovi povjerenstva iz nadležnih upravnih tijela Grada Zagreba moraju biti tehničke ili društvene struke, imati najmanje pet godina praktičnog rada u području upravljanja imovinom te znanja o prostornom uređenju, stvarnopravnim odnosima i zemljišnoj upravi. (čl.37.)

 Uvodno izlaganje predsjednika Kluba gradskih zastupnika SDP-a Zvane Brumnića pogledajte u video galeriji: http://www.skupstina.zagreb.hr//default.aspx?id=477