Odbor za Statut, Poslovnik i propise

20.02.2013.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Nakon što je razmotrio Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, Odbor za Statut, Poslovnik i propise jednoglasno je dao sljedeće mišljenje:

Člankom 6. stavcima 2. i 3. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg što ju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 28. veljače 2012., propisano je da je "Za izradu Plana potrebno je pribaviti i druge posebne stručne podloge jer se postupak izrade ne može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga. Potrebno je izraditi geotehnički elaborat da bi se dobio uvid u inženjerskogeološka i geotehnička obilježja terena i druge podatke potrebne za izradu Plana."
Iz dostavljenog Konačnog prijedloga odluke nije bilo razvidno da geotehnički elaborat nije izrađen pa je Odbor za Statut, Poslovnik i propise na 56. sjednici, 26. studenog 2012., dao pozitivno mišljenje o Konačnom prijedlogu.
Međutim, iz dostavljenih amandmana proizlazi da taj elaborat nije izrađen već se amandmanima utvrđuje obveza izrade geotehničkih istraživanja na cjelokupnom području obuhvata Plana prije izdavanja lokacijskih dozvola što nije u skladu s navedenim člankom 6. stavkom 3. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg po kojem je izrada geotehničkog elaborata preduvjet za izradu pa time i za donošenje Plana.
Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku.


Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio je
a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
b) Prijedlog odluke o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja
što ih je podnio gradonačelnik Grada Zagreba te dao sljedeće mišljenje:

a) i b) Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženu odluku pod uvjetom da do sjednice Gradske skupštine predlagatelj dostavi suglasnost MUP-a.

O Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu Odbor je jednoglasno dao sljedeće mišljenje:

Odbor smatra da u članku 2. stavku 1. alineju 4. treba brisati. Naime, člankom 7. stavkom 1. alinejom 3. Odluke o autotaksi prijevozu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10 i 20/10), propisano je vlasništvo, leasing ili zakup vozila kao jedan od uvjeta za dobivanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. Odbor smatra da uvjet za dobivanje dozvole ne može biti i dodatni uvjet za utvrđivanje prednosti pri odabiru, tim više što je u samom stavku 1. ovoga članka Prijedloga odluke navedeno da "prednost pri odabiru ima pravna ili fizička osoba koja, uz ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole, ispunjava i jedan od dodatnih uvjeta".
Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženu odluku pod uvjetom da predlagatelj uskladi Prijedlog odluke s mišljenjem Odbora.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi razmatranje Prijedloga i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. dok se iz Prijedloga plana ne izostave ugovori o financiranju sklopljeni nakon travnja mjeseca 2011. te dok se između Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačkog holdinga d.d. i Grada Zagreba ne utvrde, a iz Prijedloga plana izostave sve prenesene obveze čije je plaćanje dospjelo do 31. prosinca 2012.


Na Prijedloge odluke o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora, odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora i amandmane na Prijedlog odluke, odluke o izmjenama i dopuni Odluke o grobljima, odluke o promjeni naziva Srednje škole Sesvete, odluke o promjeni sjedišta Upravne škole Zagreb, odluke o usklađivanju djelatnosti Kliničke bolnice "Sveti Duh" i Amandman na Prijedlog odluke, odluke o dopuni Odluke o usklađivanju djelatnosti Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, odluke o izmjenama Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba, odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, odluke o izmjenama Odluke o osnivanju zaklade Grada Zagreba "Zajednički put", odluke o sufinanciranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za 2013.,odluke o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013., programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-2017., izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. i Prijedlog za izmjenu Prijedloga, izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013., programa međugradske i međunarodne suradnje za 2013., zaključka (projekt izgradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža Grada Zagreba), zaključka o ukidanju koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 42. dimnjačarskom području, Prijedlog zaključka o obvezi gradonačelnika Grada Zagreba da pripremi prijedlog o postavljanju spomenika Andriji Mohorovičiću, zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na 12/847 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 2733/15 k.o. Trnje, ukupne površine 847 m2, sukladno parcelacijskom elaboratu RN-541/04 k.o. Trnje), zaključka o prodaji zemljišta (INA-Industrija nafte d.d.), zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (z.k.č. br. 335/1 343/11 k.o Trnje), prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta srednjih škola i učeničkih domova (49), prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola (64), zaključka o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb, zaključka o osnivanju i prijenosu prava građenja (u svrhu izgradnje Regionalnog Centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe-SEECEL), zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za smještaj starijih i nemoćnih osoba na području Grada Zagreba, zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje 20 stanova prilagođenih osobama s invaliditetom, s garažom ili garažnim mjestom, na području Grada Zagreba, Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (z.k.č. br. 335/1 343/11 k.o Trnje), zaključka o prodaji zemljišta (INA-Industrija nafte d.d.).
Odbor nema primjedbi na s osnove njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da ih Gradska skupština može razmotriti i donijeti predloženu odluku.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise na 59. sjednici, razmotrio je
a) Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (oznake B5-5, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje Branimirove ulice u Zagrebu od Zavrtnice do Heinzelove),

b) Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (oznake C1-1, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje Branimirove ulice u Zagrebu od Zavrtnice do Heinzelove)

c) Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (oznake C3-4, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje Branimirove ulice u Zagrebu od Zavrtnice do Heinzelove)
,
te odgodio odlučivanje do četvrtka 21. veljače 2013. kada će se održati nastavak sjednice Odbora.