Odbor za prostorno uređenje

23.11.2012.
Odbor za prostorno uređenje

Odbor za prostorno uređenje na 48. sjednici, 23. studenog 2012., razmotrio je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015., Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2013.
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013.
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. i
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013., u prvom čitanju – prethodnoj raspravi, što ih je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (1"protiv" i 3 "suzdržana") nije podržao Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. i Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. s dostavljenim prijedlozima programa.

Na Odboru su iznesene slijedeće primjedbe, prijedlozi, mišljenja i upiti:
- u Razdjelu 011 Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo predlaže se dodati poziciju, pa makar i simboličnu za realizaciju razvoja projekta „urbani vrtovi“, te na odgovarajući način poziciju obrazložiti na stranicama 118 do 120 Prijedloga;
- dostaviti obrazloženje zašto je na poziciji 34. Financijski rashodi predviđeno samo 59.708.800,00 kuna, kada je prema podacima Gradskog ureda za financije potrebno osigurati oko 75.000.000,00 kuna;
- radi lakšeg praćenja Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2013. potrebno ga je gradskim zastupnicima dostaviti na IV. razini;
- ukoliko predlagatelj ne dostavi IV. razinu proračuna, potrebno je dostaviti obrazloženje svake stavke u proračunu razrađene po programima;
- u prijedlozima programa građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture postoji nerazmjer, evidentno se bilježi pad i smanjenje prihoda, a s druge strane predviđa se povećanje rashoda, pa se traži obrazloženje;
- uz Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno dostaviti obrazloženje koliki se dio iznosa sredstava za financiranje koja se planiraju ostvariti zaduživanjem, predviđa potrošiti za plaćanje već ugovorenih i izvedenih radova;
- dostaviti obrazloženje zašto u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2013. nisu predviđena sredstava za projekte o kojima se već duže vrijeme govori u javnosti npr. škola i dječji vrtić na Kajzerici;
- dostaviti obrazloženje zašto za sanaciju zdravstvenih objekta nisu planirana sredstva u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2013. iako je to obveza Grada i
- potrebno je dostaviti specifikaciju radova i iznosa koji se planiraju za svaku od nerazvrstanih cesta taksativno navedenih u tabelama A) 4. i B) 4. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova u Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda i gradonačelniku sukladno članku 110.st.3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09).

Kao matično radno tijelo, Odbor je razmotrio Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja Lučko - sjever, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Uz to razmotrio je i izvješća Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za mjesnu samoupravu koji su podržali Prijedlog te izvješće Odbora za komunalno gospodarstvo koji nije podržao Prijedlog odluke te je dodatno zatražio obrazloženje zašto je dalekovod rekonstruiran u postojećoj trasi, umjesto u koridoru predviđenom važećim planom.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja Lučko - sjever, u predloženom tekstu, uz uvjet da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine dostavi očitovanje za razliku u koeficijentu iskoristivosti gradnje po važećem UPU Petlja Lučko - sjever, u odnosu na koeficijent iskoristivosti gradnje po dostavljenom Prijedlogu izmjena i dopuna.


Članovi Odbora razmotrili su Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Markovo polje, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća Odbora za komunalno gospodarstvo, Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za mjesnu samoupravu koji podržavaju Prijedlog odluke.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Markovo polje, u predloženom tekstu.
Ujedno je na sjednici Odbora zatražena pregledna analiza (na karti) o zemljištu koje je u vlasništvu grada odnosno državne te o zemljištu koje je u privatnom vlasništvu za sve prijedloge odluka o donošenju odnosno o izradi izmjena i dopuna planova koji su dostavljeni na razmatranje i donošenje i na dnevnom su redu 45.sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba.

Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća Odbora za komunalno gospodarstvo i Odbora za mjesnu samoupravu koji su podržali Konačan prijedlog odluke.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (3 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Konačan prijedlog i donese Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone "Sesvetski Kraljevec - istok", uz uvjet da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine dostavi očitovanje kako će se planirane građevine priključiti na vodoopskrbu i odvodnju kad se ne planira gradnja vodoopskrbne mreže do 2017., zatim očitovanje na primjedbu da način opremanja zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturom nije usklađen s dijelovima Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji reguliraju uređenost zemljišta, a odnose se na priključivanje zemljišta u obuhvatu plana na postojeću prometnu i komunalnu infrastrukturu okolnog područja

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (3 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prodaji zemljišta (MEŠIĆ COM d.o.o.), u predloženom tekstu uz uvjet da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine dostavi izjavu društva MEŠIĆ COM d.o.o. da će na račun Grada Zagreba uplatiti iznos od 4.000.050,00 kuna na ime kupoprodajne cijene te da neće izjavom o prijeboju prebijati svoje dugovanje s eventualnim potraživanjem prema Gradu Zagrebu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prodaji zemljišta (označeno kao 4396/7388 dijela z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje - ING-GRAD d.o.o., TEHNIKA d.d. i ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.), u predloženom tekstu.

Nakon rasprave Odbor (2"za" i 2 "protiv") nije podržao Prijedlog i donošenje Zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Dubrovnik od odvojka za Getro do Sajmišne ceste - Robustus gradnja d.o.o.), u predloženom tekstu.