ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za mjesnu samoupravu:

  1. razmatra prijedloge vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora za unapređenje rada gradskih četvrti i mjesnih odbora te u vezi s tim predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera;
  2. predlaže gradonačelniku i Gradskoj skupštini poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su od značenja za gradske četvrti i mjesne odbore a koji bi se mogli povjeriti gradskim četvrtima i mjesnim odborima;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s izborima za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, granicama područja i sjedištima gradskih četvrti i mjesnih odbora, financiranjem mjesne samouprave te drugim pitanjima od značenja za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave;
  4. prati stanje na području zaštite i spašavanja i ostvarivanje zadaća Grada Zagreba na tom području.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unaprjeđenje mjesne samouprave i djelatnosti zaštite i spašavanja.

 
predsjednica:   Davorka Vukadin Samardžić
članovi: Sunčana Rupnik Blažeković
Miroslav Polovanec
Saša Molan
Mario Župan