Odbor za kontrolu

22.11.2012.
Odbor za kontrolu

Nakon rasprave Odbor za kontrolu većinom glasova (1 "za", 1 "protiv" i 6 "suzdržanih") nije podržao za prethodnu raspravu - prvo čitanje Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015.
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013.
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2013.
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013.
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. i
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013.

Odbor za kontrolu je postavio pitanja, dao primjedbe te zatražio dodatne podatke i dokumentaciju, odnosno detaljnija obrazloženja kako slijedi:
zatražio je obrazloženje, odnosno komentar Gradskog ureda za financije u vezi s punjenjem proračuna, znači prihodnu stranu proračuna, i to s osnove poreza, s obzirom na to da se proteklih mjeseci nastojala isprovocirati umjetna svađa između Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Naime, u odnosu na 2011. porezni prihodi u Gradu Zagrebu rastu za 450 milijuna kuna, i to uz pad zaposlenosti i uz pad gospodarske aktivnosti. Kako je to moguće i što je to uzrokovalo?
Zatraženo je objašnjenje rasta stavke 311 Plaće u Razdjelu 001. Ured gradonačelnika unatoč općoj štednji.
U predloženom proračunu nije vidljiv gospodarski rast, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, sve ono što je preduvjet da bi se napokon krenulo rješavati problem nezaposlenosti i pokrenuo razvoj u Gradu Zagrebu.
U predloženom se proračunu ne vide kapitalna ulaganja. Gotovo da se u Gradu Zagrebu neće ništa graditi. Time će gospodarstvo (građevinska poduzeća, poduzetnička aktivnost i sve drugo s tim u vezi) i dalje padati.
Budući da iduće godine predstoje lokalni izbori, novo vodstvo u Gradu Zagrebu preuzet će gotovo 800 milijuna kuna financijskih obveza. U predloženom je proračunu predviđeno, u najboljem slučaju, pokriti samo oko 60 milijuna kuna. Postavljeno je pitanje o 740 milijuna kuna duga. To su dugoročna i znatna opterećenja Grada Zagreba. Ako financijska situacija ne bude puno bolja sljedeće godine, ne radi se o tome da proračun ostane na istoj razini već o tome da se vodi računa o mogućnosti poprilično velikih udara koji bi mogli utjecati na pad prihoda Grada Zagreba uz veliki iznos potraživanja prema Gradu Zagrebu.
U vezi s Prijedlogom odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga, iako je skala drugačija (primjerenija gospodarskoj situaciji), primjedbe ostaju iste. Nema stvarnog uvida u prihode, u imovinu, u dividende, i stoga nema načina na koji bi se pravedno mogao rasporediti teret da doista oni koji imaju više, plaćaju nešto viši iznos, a oni koji nemaju da ne plaćaju ništa ili plaćaju samo 150 kuna.
Odbor je podsjetio na Zaključak tematske sjednice Gradske skupštine za osobe s invaliditetom kojim je zatraženo od Ureda gradonačelnika i nadležnih gradskih ureda da se izdvoji, odnosno u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2013. planira ⅓ sredstava potrebnih za adaptaciju objekata u vlasništvu Grada Zagreba kako bi se prilagodili korištenju osoba s invaliditetom. Članovi Odbora očekuju da taj prijedlog bude ugrađen i vidljiv u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2013. na IV. razini ekonomske klasifikacije (što je gradskim zastupnicima već obećano da će biti dostavljeno) i da se u prijedlozima programa utvrde prioriteti, odnosno što se misli napraviti.
Postavljeno je pitanje u vezi s A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RASHODI stavkom 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna koja se odnosi na pomoći dane izvan Republike Hrvatske. To su velika sredstva, radi se o iznosu od oko 47 milijuna kuna. Sredstvima koja Zagreb izdvaja za pomoć izvan Republike Hrvatske mogao bi se značajno smanjiti problem u sistemu financiranja predškolskog odgoja.
Također je postavljeno pitanje u vezi s A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RASHODI obrazloženjem stavke 38 Ostali rashodi, s obzirom na to da se ponovno radi o znatnom iznosu, traži se detaljnija informacija o namjeni sredstava na toj stavci.
Dana je primjedba koja se tiče plaća zaposlenika: teško je očekivati zadržavanje iste razine plaća i drugih prihoda koji su prijedlogom proračuna predviđeni za zaposlenike. Grad Zagreb u tom pogledu svojim rješenjima usmjerava Holding i druga poduzeća na području Grada Zagreba.
Sredstva za Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. planiraju se u iznosu od 104 milijuna kuna što je neprihvatljivo u odnosu na planirani proračun od 6,6 milijardi kuna, odnosno to je samo planiranih 1,5% sredstava ukupnog proračuna, i to za gradnju svih objekata kulture, predškolskih ustanova, školskih ustanova, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi, športskih objekata, za obnovu zaštićenih spomenika kulture…
U usporedbi s tim, 254 milijuna kuna osigurano je kao kapitalna pomoć za Zagrebački pročistač otpadnih voda, o kojem Državna revizija svake godine piše dodatne stranice u svom izvješću, ali do danas se u vezi s tim nije ništa poduzelo.
S obzirom na dugoročne posljedice sklopljenoga ugovora i visinu sredstava koju Grad izdvaja za navedenu namjenu, članovi Odbora su zatražili da ih se izvijesti o provedbi Ugovora o koncesiji, o obvezama koje Grad Zagreb očekuje s osnove toga ugovora te su postavili pitanje je li uopće moguća opcija da se ugovor raskine. Je li točna informacija da bi se, u slučaju da Grad raskine ugovor, Zagrepčanima uštedjelo nekoliko milijuna kuna? Članovi Odbora za kontrolu žele dobiti iscrpne podatke o statusu toga ugovora i pregled što se na osnovi njega zapravo plaća jer se radi o iznosu od jedan i pol puta više godišnje nego što se planira uložiti u sve objekte društvenih djelatnosti. Odbor očekuje odgovor što je ranije moguće, ali s obzirom na to da je pitanje kompleksno, najkasnije do sjednice Gradske skupštine u prosincu. S obzirom na visinu sredstava koju Grad izdvaja, Odbor smatra da je potrebno organizirati i posebnu raspravu na Gradskoj skupštini o toj temi.
Također, uz ovoliki iznos planiranoga proračuna, Odbor smatra da u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba moraju biti planirana sredstva za gradnju vrtića i škole na Kajzerici jer se moraju rješavati akutni problemi građana kako bi svi građani Grada Zagreba bili jednaki, a ne da njihova djeca moraju autobusima putovati 15 kilometara na nastavu ili u dječji vrtić.

Odbor za kontrolu, u skladu sa člankom 110., stavkom 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, svoje izvješće upućuje gradonačelniku Grada Zagreba i Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor, u skladu s člankom 110., stavkom 4. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, traži od gradonačelnika Grada Zagreba da odgovore na postavljena pitanja, dane primjedbe i tražene podatke i dokumentaciju, dostavi do završne (druge) sjednice Odbora za financije u prvom čitanju koja će se održati u utorak 27. studenoga 2012. godine.

Odbor jednoglasno (9 glasova "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

Odbor većinom glasova ( 8 "protiv" i 1 "suzdržan") nije podržao Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi odlučivanje o Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. i Prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2013. Godinu.
Naime, Odbor za kontrolu, u raspravi, je zatražio od gradonačelnika, odnosno Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet da se članovima Odbora do odlučivanja o Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2013. i o prijedlozima programa, što prije, dostavi dokumentaciju za sve prenesene obveze iz prethodnog razdoblja.
Prošle su godine u Proračunu bile navedene neke prenesene obveze za koje se računalo da se moraju platiti. Ove se godine te iste stavke s istim iznosima ponavljaju.
Zahtjev je Odbora da svaku stavku prenesenih obveza treba detaljno obrazložiti. Primjerice, u Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013., 3.2.4. B) GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA CESTA I RAZVITAK PROMETNE DJELATNOSTI IZ SREDSTAVA ZADUŽIVANJA, 3.2.4.2., U TABELARNOM PRIKAZU B)1., 1.1. navodi se da su prenesene obveze iz prethodnog razdoblja 18.000.000,00, neprihvatljivo je da se ne navodi konkretno na što je potrošeno tih 18 milijuna kuna.
Također, inzistira se na tome da pojedine obveze koje su bile navedene kao nove za 2012., pod određenim nazivom, moraju biti pod istim nazivom i u 2013. godini. Ako je naziv izmijenjen, nije moguće kontrolirati ni kolika je duljina ulice, niti što se radilo.
Sve stavke koje su navedene kao: OSTALO treba konkretizirati i argumentirati kako bi se točno znalo o čemu se radi.
U Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013., 3. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, 3.1. JAVNE POVRŠINE U TABELI Javnoprometne površine i javni objekti pod Nove obveze 1. Izrada tehničke dokumentacije za uređenje prostora uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice - II. faza, planiran je iznos od 1.500.000,00 kuna pa je u vezi s tim postavljeno pitanje. Budući da je Gradska skupština već izrazila svoj stav prema toj investiciji, kako se može planirati druga faza ako ni prvu fazu nije odobrila Gradska skupština?
U vezi s Prijedlogom programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013., 3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, 3.3.4. Održavanje športskog centra Hipodrom, u tabeli pod red. broj. 3., Vrsta radova Prehrana i smještaj konja, Odbor je postavio pitanje o opravdanosti planiranog iznosa za 2013. od 458.435,70 kuna. Odbor ima saznanja da su čak i neki dužnosnici vlasnici konja. Traži se objašnjenje kako je spomenuta stavka uvrštena u Prijedlog navedenoga programa.


Odbor većinom glasova (6 "protiv" i 3 "suzdržana") nije podržao Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (MEŠIĆ COM d.o.o.), zatim sa 5 "protiv" i 4 "suzdržana" nije podržao Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (označeno kao 4396/7388 dijela z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje - ING-GRAD d.o.o., TEHNIKA d.d. i ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.), a sa 6 "protiv" i 3 "suzdržana nije podržao Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Dubrovnik od odvojka za Getro do Sajmišne ceste - Robustus gradnja d.o.o.).