Odbor za kontrolu

23.10.2012.
Odbor za kontrolu

Odbor za kontrolu na 42. sjednici, 22. listopada 2012., kao matično radno tijelo razmotrio je Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba od 1. siječnja do 30. lipnja 2012., što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.
Odbor za kontrolu razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela i konstatirao da Odbor za nacionalne manjine nije podržao Izvješće, da Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju nije podržao Izvješće te predlaže Gradskoj skupštini da Izvješće primi na znanje, te da su Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, Gradska koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada Zagreba Izvješće primili na znanje i predložili Gradskoj skupštini da primi na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
Odbor za mladež zatražio je da se do sjednice Gradske skupštine dostavi Odboru odgovor je li se situacija u vezi s Knjižnicama Grada Zagreba poboljšala u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te što Knjižnice čine da privuku više korisnika, jesu li prostorije koje se nalaze izvan užeg i šireg centra Grada prilagodile da bi učenici i studenti u njima mogli učiti i jesu li svojim čitaonicama produljile radno vrijeme (str. 128-129 Izvješća).
Također Odbor za mladež zatražio je odgovor koliko je sredstava od 2009. do 2012. utrošeno za poboljšanje kakvoće zraka i jesu li i gdje dostupni podaci o kakvoći zraka ( str. 76 Izvješća).
Odbor za obrazovanje i šport i Odbor za financije održali su sjednicu nakon sjednice odbora za kontrolu i svoja su izvješća uputili Gradskoj skupštini Grada Zagreba.
Nakon rasprave Odbor za kontrolu većinom glasova (sa 5 glasova da se Izvješće primi na znanje, 4 "protiv" Izvješća i 1 "suzdržan") nije podržao Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
Odbor za kontrolu, razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012., s amandmanom, te s izmjenama programa po djelatnostima
- Prijedlog izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena i dopunu Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i
- Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012., što ih je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

U raspravi su članovi Odbora za kontrolu postavili pitanja na koja im je predstavnik predlagatelja najavio odgovor u pisanom obliku koji će se dostaviti svim gradskim zastupnicima, do predstojeće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 25. listopada 2012.

Pitanje koje se odnosi na Izmjene i dopune Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. godini:
- U podtočki 3.1.3 Gradnja javnih cesta i razvoj prometne djelatnosti, izmijenjen je iznos pod rednim brojem 2.1. Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja, Vrijednost programa i sada iznosi 4.700.000,00 kuna, što je više nego što je bilo u utvrđenom Prijedlogu programa. Kako su se prenesene obveze, unatoč tomu što je usvojen Proračun za 2012. godinu, tijekom godine povećale te koliko još prenesenih obveza u ovom trenutku Grad Zagreb ima?
- U točki 3. Povrat sredstava po Ugovoru o sufinanciranju roto raskrižja Gospodska ulica - Ljubljanska avenija, Vrijednost programa iznosi 28.300.000,00 kuna, što je za 4,3 milijuna više u rebalansu nego što je bilo predviđeno u Proračunu za 2012. S obzirom na to da se radi o raskrižju koje je davno dovršeno, traži se detaljna informacija o svim takvim skrivenim obvezama Grada Zagreba.
- -U podtočki 3.1.4. Sufinanciranje prigradskog vlaka smanjena je stavka s 24.247.000,00 kuna na 2.000.000,00 kuna. Znači li to da gradska uprava, odnosno gradonačelnik, smatra da nama ne trebaju prigradski vlakovi?
- U podtočki 3.2.2., stavku 4. tabelarni prikaz, Komunalna djelatnost i nositelj izvršenja programa, 2. Čišćenje javnih površina, 10% je manji iznos. Je li Grad potpisao ugovor s tvrtkom koja čisti javne površine? Ako jest, koje se javne površine neće čistiti zbog smanjenja iznosa? Budući da bi se ugovor trebao konzumirati tijekom čitave godine, što to znači za obavljanje ugovorenih poslova u studenome i prosincu? Jednaka su pitanja postavljena i za 3. Održavanje javnih površina, Podružnica Zrinjevac, Podružnica Upravljanje sportskim objektima (RŠC Jarun i Bundek) itd. za što se također smanjuju iznosi 10% a pretpostavlja se da su ugovorom regulirani?
Suprotno tome, iznosom od 26.000.000,00 kuna Intervencije u prostoru, Importanne centar, pješačka zona, javni satovi i sl., plaća se zapravo korištenje, iako se radi o javnom prostoru. Ostaje isti iznos kao što je bio predviđen Proračunom na početku ove godine, a riječ je o privatnoj tvrtki.
Međutim, unatoč tomu što se prihodi Proračuna za 2012. smanjuju, sukladno tome morali bi se smanjiti i rashodi i uravnotežiti proračun, niz je stavki koje se ponovno povećavaju. Stoga se moli da se konkretno obrazloži koji će se poslovi u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012., Razdjel 012.) obaviti do kraja godine a nisu bili planirani na početku kad je bio donesen ovaj proračun, odnosno što se to u navedenom gradskom uredu planira pod stavkom Program 1004., Program uređenja Grada do kraja godine s obzirom na to da je povećana za 19.247.000,00 kuna a bila je planirana u iznosu od 23.950.000,00. Tako se za Aktivnost A100001 Prigodne manifestacije iznos se povećava za 3.500.000,00 kuna, tj. 40%? Koje se to prigodne manifestacije predviđaju do kraja godine koje ovim rebalansom?
Zatim za Aktivnost A100002 Uređenje Grada izvan redovnih programa, 421. Građevinski objekti, planirano je 10.000.000,00 kuna, a sada se predlaže povećanje od 15.000.000,00 kuna. Na što će se točno utrošiti navedena sredstva?
Odbor traži da mu se detaljno specificiraju sredstva za svaku pojedinu investiciju te na temelju kojeg dokumenta se investiralo. Predstavnik predlagatelja je izjavio da se to već sve dogodilo. Svakako je potrebno navesti na kojem se aktu zasniva investicija, detaljan opis provedenih natječaja te načina plaćanja odabranih izvođača.
- Koliki je zapravo ukupni dug Grada iz ranijih godina koji se prebacuje u 2012. godinu, odnosno kolike su dospjele a neplaćene obveze koje Grad Zagreb trenutno ima te koje su obveze najveće?
- Također, članovi Odbora izrazili su zabrinutost, s obzirom na to da je u istom razdjelu 012, Glavni program P03 Komunalni poslovi iznos smanjen za 94.703.000,00 kuna, u okviru kojeg je Program 1001. Održavanje komunalne infrastrukture kojem je iznos smanjen za 30.000.000,00; zatim Program 1003., Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnog doprinosa, kojem je iznos smanjen za 89.950.000,00, te u okviru toga Projekt K100002 Nerazvrstane ceste smanjen za 77.650.000,00 kuna; jednako tako za Glavni program P04 Gospodarenje vodama iznos je smanjen za 10.000.000,00 kuna; te za Program 1002 Javni gradski prijevoz smanjen za 22.247.000,00 kuna. Odbor upozorava da se radi o pitanjima koja su građanima iznimnog značenja za svakodnevni život.
- Međutim, u istom razdjelu 012 Projekt K100005 Sportski objekti Plan 2012. sredstva su nepromijenjena i iznose 2.500.000,00 kuna.
S tim u vezi Odboru su se nametnula i pitanja o Izmjenama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012.
Prijedlog za izmjenu navedenoga programa je više-manje sličan onome koji je bio donesen na početku godine. No, Plan nabave Grada Zagreba (posljednji je bio 24.8.2012.) trebao bi se referirati na stavke koje bi sada u predloženom rebalansu trebalo usvojiti, a ništa se ne može spojiti jedno s drugim. U tom je planu nabave navedeno 7 milijuna kuna za predškolske ustanove, stavka po stavka, vrtić po vrtić, sanacije krovova itd. Ali određeni iznosi od pola milijuna ili milijun kuna svedeni su na nulu, dok istodobno s druge strane stavka za uređenje Športskog centra Trnje s 2 milijuna kuna raste na 4 milijuna. Traži se objašnjenje kako je to moguće kada su gradski zastupnici donijeli Proračun kojim je planirano za ukupne sportske objekte i kapitalne investicije u sportske objekte 2,5 milijuna kuna.
- Zabrinjavajuće je što se u Razdjelu 009. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Glava 02. Predškolski odgoj i naobrazba, Ukupno glava, iznos smanjuje za 3.640.000,00 kuna, a u okviru njega Aktivnost A100001. Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja iznos se smanjuje za 10.500.000,00. Također u Glavi 03. Osnovno školstvo, Glavni program F02. Osnovno obrazovanje, iznos se smanjuje za 2.239.356,00 kuna. U Razdjelu 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Glava 02. Ustanove socijalne zaštite, ukupan iznos je smanjen za 8.999.600,00 kuna, a u okviru njega Aktivnost A100002 Decentralizirane funkcije za domove za starije i nemoćne iznos je smanjen za 9.020.100,00.
Što će se dogoditi ako se sredstva, nakon rješenja spora o tome komu pripada 12% sredstava prikupljenih na osnovi poreza na dohodak za podmirenje decentraliziranih funkcija, smanje, je li moguće da će se navedene ustanove dovesti u stanju da neće moći platiti svoje tekuće obveze kao što su grijanje, struja, plin, voda i sve drugo što je potrebno da bi uopće mogle raditi? To bi izazvalo daleko veće probleme od ovih s kojima se trenutno bavimo. Kako ih Grad misli riješiti ako se to dogodi?

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (5 "protiv" i 5 "suzdržanih") nije podržao Prijedlog odluke


Odbor za kontrolu jednoglasno je podržao amandmane na Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba što ih je podnio Odbor za komunalno gospodarstvo uz obrazloženje: Amandmanom I. briše se odredbe Prijedloga odluke kojima se omogućuje prodaja stanova u vlasništvu grada osobama koje ih koriste bez valjane pravne osnove. Usvajanjem ove odredbe nagradilo bi se ljude koji se ilegalno koriste gradskim stanom. Obrazloženje predlagatelja da bi se na taj način izbjegli dugotrajni sporovi jer se radio o osobama protiv kojih su donesene pravomoćne i ovršne sudske odluke koje se ne provode je neprihvatljivo. Još je neprihvatljivije za pravnu sigurnost da grad prodaje stanove koji nisu useljivi, a koja se mogućnost otvara ukoliko na natječaju stan kupi druga osoba, a ne ona koja se njime koristi bez valjane pravne osnove. Amandmani II. i III. predstavljaju usklađenje ostalog teksta u Prijedlogu odluke koje je potrebno zbog usvajanja I. amandmana.

Nakon rasprave Odbor za kontrolu, uz uvjet da predlagatelj prihvati Amandman Odbora za komunalno gospodarstvo, jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba, s amandmanom, što ga je podnio gradonačelnik, u predloženom tekstu.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (5 "protiv" i 4 "suzdržana") nije podržao Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi (Merkur nekretnine d.o.o.).

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (7 "za" i 3 "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o prihvaćanju darovanja (u svrhu izgradnje dijela ulice Antuna Šoljana, od produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir), u predloženom tekstu.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (6 "za" i 4 "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (na nekretninama označenim kao 111/221 dijela z.k.č. 5639/5 k.o. Trnje, ukupne površine 221 m2, 164/305 dijela z.k.č. 4764/2 k.o. Trnje, ukupne površine 305 m2 i 4/200 dijela z.k.č. 4703/2 k.o. Trnje, ukupne površine 200 m2, sukladno geodetskom elaboratu RN-2193/99 k.o. Trnje), u predloženom tekstu.
Odbor većinom glasova (7 "za" i 3 "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (na nekretninama označenim kao 882/8046 dijela z.k.č. 5473 k.o. Trnje ukupne površine 8046 m2, odnosno 2237 čhv i 72/437 dijela z.k.č. 4334 k.o. Trnje ukupne površine 437 m2, odnosno 121 čhv, sukladno prijavnom listu br. 2 za zemljišnu knjigu RN-485/2003 k.o. Trnje).