Odbor za komunalno gospodarstvo

22.11.2012.
Odbor za komunalno gospodarstvo

Odbor za komunalno gospodarstvo na 42. sjednici, 22. studenog 2012., razmotrio je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. te programe radova iz svoje nadležnosti i to:
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. i
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013., u prvom čitanju – prethodnoj raspravi, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba i predlagatelju da se do drugog čitanja Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. i Prijedloga projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. vezano uz Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. i Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. dostavljeni materijal dopuni ugovorima s Podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. za radove i usluge koji se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda i gradonačelniku sukladno članku 110.st.3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09).

Odbor kao matično radno tijelo većinom glasova ( 1"za" i 2 "protiv") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, u predloženom tekstu što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, dok većinom glasova (2 "za" i 1 "protiv") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, u predloženom tekstu što ga je podnio Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a.

Odbor (1 glasom "za" i 2 "suzdržana") nije podržao Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja Lučko - sjever, u predloženom tekstu.
Nalaže se predlagatelju da čim prije, a najkasnije do 45. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba dostavi izvješće kako je moguća rekonstrukcija nadzemnog 110 kV dalekovoda u nepromijenjenoj trasi umjesto premještanja u planirani koridor dalekovoda sukladno važećem Planu, te da li za izvedenu trasu dalekovoda tražena i ishođena odgovarajuće dozvole.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za prostorno uređenje, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Markovo polje, u predloženom tekstu što ga je podnio gradonačelnik.


Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Konačni prijedlog i donese Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone "Sesvetski Kraljevec - istok", u predloženom obliku.


Većinom glasova (2 "za" i 1 "protiv") Odbor predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotrio je Konačni prijedlog i donese Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da se odgodi odlučivanje o Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. dok se ne dopuni na način da predlagatelj za sve prenesene obveze iz prethodnog razdoblja dostavi ugovore temeljem kojih su obveze nastale uz obrazloženje u kojem su dijelu radovi na objektu odnosno uređaju izvedeni te jesu li plaćeni, a u kojem se dijelu radovi i obveza plaćanja prenosi u novo razdoblje. Uz Prijedlog programa gradnje potrebno je dostaviti i sve ugovore o financiranju uz predočenje i obrazloženje fizičke i financijske realizacije svakog ugovora. Takav je Zaključak donesen i prilikom donošenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. na sjednici u srpnju ove godine.
U tabeli točke 3.2.3.3. A) 4. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova pobrojana su sve ceste u Gradu Zagrebu za koje je utvrđen DPU ili UPU ili izrađena tehnička dokumentacija (lokacijske dozvole, parcelacije i geodetski elaborati), pa predlažemo da se u tom dijelu realno odrede prioriteti tako da se navedu samo one ceste za koje postoji formirana građevna čestica i koje će biti predmet kupoprodaje odnosno izvlaštenja jer si Grad Zagreb sukladno Prijedlogu proračuna za 2013. ne može dopustiti kupnju zemljišta za koje je detaljnim planovima, a naročito urbanističkim planovima uređenja predviđena prometnica. Isto vrijedi za tabelu točke 3.2.4.2. B) 4.
Ujedno se članovi Odbora zahvaljuju predlagatelju da je Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. dostavio uz Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. što je u drugim gradovima ustaljena praksa.

Odbor jednoglasno predlaže da se odgodi razmatranje i donošenje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013., u predloženom tekstu dok se ne dostave ugovori za prenesene obveze te očitovanja podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje će u skladu s predloženim programom izrađivati svoje operativne programe.

Odbor većinom glasova (2 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi razmatranje Prijedloga i donošenje Zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice Vodoopskrba i odvodnja i uređenju međusobnih odnosa, u predloženom tekstu dok ga predlagatelj ne usuglasi s Podružnicom Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačkog holdinga d.o.o. Predlaže se do iduće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba naložiti predlagatelju da dostavi Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2013.

Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne razmatra Prijedlog i donošenje Zaključka o prodaji zemljišta (MEŠIĆ COM d.o.o.), u predloženom tekstu, dok predlagatelj ne dostavi izjavu društva MEŠIĆ KOM d.o.o. da će na račun Grada Zagreba uplatiti iznos od 4.000.050,00 kuna na ime kupoprodajne cijene te da neće izjavom o prijeboju prebijati svoje dugovanje s eventualnim potraživanjem prema Gradu Zagrebu.

Odbor većinom glasova (2 "protiv" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne razmatra Prijedlog i ne donosi Zaključak o prodaji zemljišta (označeno kao 4396/7388 dijela z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje - ING-GRAD d.o.o., TEHNIKA d.d. i ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.), u predloženom tekstu. Predlaže se zatražiti od predlagatelja da dostavi izjavu društava ING-GRAD d.o.o., TEHNIKA d.d. i ZAGREB-MONTAŽA d.o.o da će na račun Grada Zagreba uplatiti iznos od 15.000.000,00 kuna na ime kupoprodajne cijene te da neće izjavom o prijeboju prebijati svoje dugovanje s eventualnim potraživanjem prema Gradu Zagrebu.


Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne razmatra Prijedlog i ne donesi Zaključak o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Dubrovnik od odvojka za Getro do Sajmišne ceste - Robustus gradnja d.o.o.), u predloženom tekstu.
Uvidom u Izmjene Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. članovi su Odbora utvrdili da je za objekt Avenija Dubrovnik (Getro – sajmišna cesta) planirano ishođenje tehničke dokumentacije u iznosu od 49.353,75 kuna, a da nije predviđena gradnja planirane prometnice što se može utvrditi uvidom u Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013.