Odbor za gospodarski razvoj

09.07.2012.
Odbor za gospodarski razvoj

Odbor za gospodarski razvoj na 32. sjednici, razmotrio je Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (sa 3 glasa "suzdržana ") nije podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. Naime, prije početka održavanja same sjednice podijeljeno je očitovanje predlagatelja na sve primjedbe i prijedloge koje je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao na svojoj 48. sjednici od 18. lipnja 2012., pa se materijal nije mogao razmotriti, a relevantan je za odlučivanje o ovoj točki dnevnog reda.

Odbor za gospodarski razvoj kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela Odbora za komunalno gospodarstvo i Odbora za kontrolu o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima.

Odbor je konstatirao da Odbor za kontrolu i Odbor za komunalno gospodarstvo većinom glasova nisu podržali Prijedlog i predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (3 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima, u predloženom tekstu.

Odbor je pritom zatražio da mu se dostavi odgovor kakav je status kioska koji se nalaze na području Grada Zagreba, a nisu smješteni na javnoprometnim površinama i na dijelovima neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u vlasništvu Grada Zagreba (npr. kiosk na Tuškancu, koji je smješten na parceli koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma)?

Odbor jednoglasno (3 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, u predloženom tekstu.

Odbor jednoglasno (3 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (1 "protiv" i 2 "suzdržana") nije podržao Prijedlog te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. i izmjene:
- Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i
- Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012.

Odbor smatra da se predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba ne temelje na Privremenim mjerama obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2012., što ih je gradonačelnik donio 4. svibnja 2012. zbog znatno smanjenih proračunskih prihoda u odnosu na planirane. Također iz predloženih izmjena i dopuna razvidno je da se radi uglavnom o preraspodjelama unutar samih razdjela i gotovo nikakvim uštedama te se postavlja pitanje je li stoga bilo uputno donositi mjere obustave izvršavanja Proračuna koje nisu poštovane.

Odbor jednoglasno (3 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za obnovu i razvoj, u predloženom tekstu.

Odbor za gospodarski razvoj razmotrio je dopis Odbora za izbor i imenovanja, s materijalom što su ga Gradskoj skupštini Grada Zagreba dostavila trgovačka društva Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb, Petrovaradinska 110, i Zračna luka Zagreb, d.o.o., Zagreb, Pleso b.b. U dopisu je zatraženo da se predlože predstavnici Grada Zagreba na redovitoj glavnoj skupštini društva Vodoprivrede Zagreb i na skupštini društva Zračne luke Zagreb, koja se planira održati u srpnju 2012.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (3 glasa "za") predlaže Odboru za izbor i imenovanja da se gospodina Željka Brebića, predsjednika Odbora za gospodarski razvoj, imenuje za člana na redovitoj glavnoj skupštini društva Vodoprivreda Zagreb d.d., a gospodina Dragana Vučića, člana Odbora za gospodarski razvoj, da se imenuje za člana na skupštini društva Zračne luke Zagreb d.o.o.

Odbor također jednoglasno predlaže Odboru za izbor i imenovanja da se predloženim članovima dostavi sva relevantna dokumentacija o utvrđenim točkama dnevnog reda, da bi mjerodavno mogli sudjelovati i odlučivati.