Odbor za financije

10.07.2012.
Odbor za financije

Odbor za financije na 44. sjednici, 9. srpnja 2012., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i amandmane na Prijedlog odluke, što ih je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. Odbor je konstatirao da 7 nadležnih radnih tijela nije podržalo Prijedlog i predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donose Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. Odbor za mladež jednoglasno je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, dok se predlagatelj ne očituje na sve primjedbe i prijedloge koje je dao Odbor za Statut, Poslovnik i propise na 48. sjednici od 18. lipnja 2012. I Odbor za mladež na 30. sjednici od
13. lipnja 2012. Odbor je također zatražio da predlagatelj dostavi tražena očitovanja svim gradskim zastupnicima najkasnije do 39. sjednice Gradske skupštine sazvane za 12. srpnja 2012.
Nakon rasprave Odbor za financije jednoglasno (5 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora s amandmanima predlagatelja koji su postali sastavnim dijelom Prijedloga odluke, uz uvjet da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine uskladi članak 9. stavak 2. i članak 12. stavak 3. Prijedloga odluke s mišljenjem što ga je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao na svojoj 48. sjednici.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (5 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama s amandmanima predlagatelja koji su postali sastavnim dijelom Prijedloga odluke.

Odbor je konstatirao da 11 od 16 nadležnih radnih tijela predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012.
Nakon rasprave Odbor za financije većinom glasova (4 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012.

Odbor je konstatirao da sva nadležna radna tijela koja su razmatrala nisu podržala Prijedloge, te predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. te izmjene i dopune programa, svaki u svome djelokrugu.
Odbor za kontrolu kako bi mogao raspravljati o nalazu Ministarstva financija nad trošenjem proračunskih sredstava, jednoglasno je zatražio od gradonačelnika Grada Zagreba da ga informira, odnosno da Odboru za kontrolu dostavi, u što kraćem roku, Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, kao i svoje očitovanje o nedostacima sadržanima u njemu.
Odbor za mladež smatra da, ako je situacija u Gradu Zagrebu s punjenjem Proračuna za 2012. tako teška da je zahtijevala obustavu njegova izvršenja, onda je neprihvatljivo da se u rebalansu tog Proračuna gotovo ne štedi, nego se sredstva preraspodjeljuju. Od nekoliko pitanja na koje je tražen odgovor, Odbor za mladež zatražio je da mu se dostavi odgovor zašto se predlaže da se sredstva za skrb o životinjama smanje za 1.000.000,00 kuna.
Odbor za kulturu vezano za Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012., zatražio je od nadležnih gradskih upravnih tijela odgovore na pitanja:
- tko je naručio izradu skulpture Majke Terezije;
- tko je i kako izabrao akademskog kipara Vladu Radasa za izradu te skulpture;
- koliko je plaćena njezina izrada, te
- tko je odredio lokaciju na kojoj će biti postavljena.
Odbor za gospodarski razvoj konstatirao je da se predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba ne baziraju na Privremenim mjerama obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2012., što ih je gradonačelnik donio 4. svibnja 2012., zbog znatno smanjenih prihoda proračuna u odnosu na plan. Također iz predloženih izmjena i dopuna razvidno je da se radi uglavnom o preraspodjelama unutar samih razdjela i gotovo nikakvim uštedama, te se postavlja pitanje da li je stoga bilo uputno donositi mjere obustave izvršavanja Proračuna koje nisu ispoštovane.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (3 "protiv" i 2 "suzdržana") nije podržao Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012., s navedenim prijedlozima izmjena programa i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012.
- Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012.,
- Izmjene Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012.,
- Izmjene Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012.,
- Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,
- Izmjene Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012.,
- Izmjene Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,
- Izmjene Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i
- Izmjene Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012.
Odbor je konstatirao da predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna i programa nije moguće u cijelosti sagledati stanje ostvarenja prihoda i primitaka, niti se poštuju stvarni prioriteti koji se ostvaruju iz namjenskih prihoda. S obzirom na to da se iz obrazloženja i priložene dokumentacije ne može dobiti jasan uvid koji bi omogućio mjerodavno i odgovorno odlučivanje o predloženim izmjenama i dopunama, nužno je da se dostave već zatraženi dokumenti i podaci, i to:
- Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, kao i očitovanje gradonačelnika o nedostacima sadržanima u njemu, i
- preslike svih ugovora za prenesene obveze iz prethodnog razdoblja i ugovora o financiranju sklopljenih prije 1. siječnja 2010. koji se navode u Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. uz predočenje i obrazloženje fizičke i financijske realizacije svakog od ugovora, sukladno Zaključku Gradske skupštine sa 36. sjednice od 26. travnja 2012.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (4 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za obnovu i razvoj, u predloženom tekstu.

Odbor je konstatirao da Odbor za kontrolu i Odbor za prostorno uređenje većinom glasova, a Odbor za komunalno gospodarstvo jednoglasno nisu podržali Prijedlog i predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki), u predloženom tekstu. Odbor za komunalno gospodarstvo također je konstatirao da predloženim pravnim poslom grad ne prihoduje već proračunska sredstva koristi za ostvarenje privatnog interesa.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (1 "za", 2 "protiv" i 2 "suzdržana") nije podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki), u predloženom tekstu.

Odbor za financije, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješće nadležnog radnog tijela Odbor za mjesnu samoupravu koje većinom glasova (2 glasa "za", 1 glasom "protiv" i 2 glasa "suzdržana") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje poslovnog prostora na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Mjesnog odbora Blato, u predloženom tekstu.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (5 "protiv") nije podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak.