Odbor za financije

22.05.2012.
Odbor za financije

Odbor za financije na 42. sjednici, kao matično radno tijelo, razmotrio je Prijedlog zaključka o sklapanju I. aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II (kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb - Montaža d.o.o.), što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba i Dopunu Prijedloga zaključka što ju je podnio gradonačelnik te novi tekst I. aneksa ugovoru o kupoprodaji.
Odbor za financije, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela Odbora za obrazovanje i šport i Odbora za kontrolu koja su jednoglasno podržala Prijedlog zaključka o sklapanju I. aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II (kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb - Montaža d.o.o.), uz zahtjev da predlagatelj dopuni I. aneks Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II tako da se u slučaju zakašnjenja prodavatelja s ispunjenjem ugovorne obveze ugovori kazna (penal).
Nakon rasprave Odbor jednoglasno (4 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o sklapanju I. aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II (kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb - Montaža d.o.o.), s predlagateljevom dopunom koja je postala sastavnim dijelom Prijedloga.

Odbor za financije na istoj je sjednici, također kao matično radno tijelo, razmotrio Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine (označena kao z.k.č. 1108 zgr k.o. Rogoznica, površine 400 m2, upisana u z.k.ul. 1289 k.o. Rogoznica - Novi kvadrat d.o.o.), što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.
Odbor za financije, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela: Odbora za komunalno gospodarstvo, Odbora za prostorno uređenje i Odbora za kontrolu.
Odbor je konstatirao da Odbor za kontrolu jednoglasno nije podržao Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine (označena kao z.k.č. 1108 zgr k.o. Rogoznica, površine 400 m2, upisana u z.k.ul. 1289 k.o. Rogoznica - Novi kvadrat d.o.o.), te je zatražio od predlagatelja da gradskim zastupnicima dopuni materijal procjenom Ministarstva financija - Porezne uprave tržišne vrijednosti nekretnine. Odbor za prostorno uređenje jednoglasno (4 "suzdržana"), a Odbor za komunalno gospodarstvo većinom glasova (4 glasa "za" i 1 "suzdržan") nisu podržali Prijedlog te predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak o prodaji nekretnine (označena kao z.k.č. 1108 zgr k.o. Rogoznica, površine 400 m2, upisana u z.k.ul. 1289 k.o. Rogoznica - Novi kvadrat d.o.o.), u predloženom tekstu. Odbor za prostorno uređenje također smatra da je dokumentacija koja je dostavljena uz Prijedlog zaključka nekonzistentna. Iz zemljišnoknjižnog izvatka, posjedovnog lista, kopije katastarskog plana i nalaza vještaka vidljivo je da se na predmetnoj nekretnini nalazi kuća koja nije kvantificirana
Nakon rasprave Odbor za financije jednoglasno (4 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o prodaji nekretnine (označena kao z.k.č. 1108 zgr k.o. Rogoznica, površine 400 m2, upisana u z.k.ul. 1289 k.o. Rogoznica - Novi kvadrat d.o.o.), dok predlagatelj ne dostavi procjenu tržišne vrijednosti nekretnine Ministarstva financija - Porezne uprave koja će uključivati i vrijednost građevine jer u dokumentaciji koja je dostavljena, tj. prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine nije jasno vrednovana kuća koja se nalazi na zemljištu, te je stoga upitno je li utvrđena stvarna vrijednost nekretnine.

Izvjestitelj na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba za obje točke dnevnog reda bit će Igor Rađenović, predsjednik Odbora.