JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE ZAGREPČANKA GODINE

07.01.2020.
JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE ZAGREPČANKA GODINE  

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja

Na temelju članka 23.a Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), Odbor za javna priznanja raspisuje 

JAVNI POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine

 

1. Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

2. Kriteriji za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine su:
- izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom);
- posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava te senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti i ravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života;
- značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

3. Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

4. Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:
- ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidatkinje;
- sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine (najviše na jednoj stranici formata A4);
- uvjerenje o prebivalištu, ne starije od šest mjeseci;
- podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

5. Rok za podnošenje prijedloga je do 3. veljače 2020. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

6. Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine - ne otvaraj."


Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.