JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA

09.01.2021.
JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBAREPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja
 
OBAVIJEST
o raspisivanju Javnog pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba
 
Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), Odbor za javna priznanja raspisuje od 2. siječnja 2021. u dnevnom tisku (Večernjem listu i Jutarnjem listu)
 
JAVNI POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba
 
u sljedećem tekstu:
"1. Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.
 
2. Kriteriji za dodjelu Nagrade Grada Zagreba su:
najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja;
uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog trgovačkog društva, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe. 
3. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.
 
4. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mora sadržavati:
- ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba što se predlažu za dodjelu Nagrade Grada Zagreba;
- područje iz točke 1. ovoga natječaja za koje se predlaže dodjela Nagrade Grada Zagreba;
- sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba (najviše na jednoj stranici formata A4);
- podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.
 
Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.
 
5. Rok za podnošenje prijedloga je do 2. veljače 2021. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.
 
6. Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda br. 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: 'Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba – ne otvaraj'."