Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva Gradske skupštine Grada Zagreba

 2. siječnja 2019.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja
 
Na temelju članka 24.c Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst i 10/18), Odbor za javna priznanja objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva
Gradske skupštine Grada Zagreba
 
 
1. Predmet, trajanje javnog poziva i korisnici
Predmet ovog javnog poziva je dodjela financijskog pokroviteljstva koje prihvaća Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradska skupština).
Poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Grada Zagreba, Gradske skupštine www.skupstina.zagreb.hr / Javni pozivi i objave.
Rok za podnošenje prijava je do 29. studenoga 2019., odnosno do iskorištenja sredstava, za događaje koji će se održavati od 4. veljače 2019. do 31. prosinca 2019.
Financijsko pokroviteljstvo za manifestacije, priredbe i skupove koji završavaju nakon 31. prosinca 2019. može se prihvatiti ako su započeli u razdoblju do 31. prosinca 2019.
Financijsko pokroviteljstvo putem javnog poziva odobrava se udrugama i drugim pravnim osobama za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od interesa za Grad Zagreb kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice, za organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično (u daljnjem tekstu: Korisnici).
 
2. Prioriteti financiranja
Financijsko pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Zagreb.
 
3. Uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava
Podnositelji prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
  • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
  • da uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;
  • da uredno ispunjavaju obveze prema Gradu Zagrebu;
  • da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta.
 
4. Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu
Uz prijavu za pokroviteljstvo obvezno se prilaže:
  • dokaz o pravnom statusu podnositelja prijave (preslika rješenja ili izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra);
  • opis aktivnosti za koju se traži financijsko pokroviteljstvo;
  • troškovnik;
  • potvrda (izvornik ili ovjerena preslika) Gradskog ureda za financije da pravna osoba nema duga prema Gradu Zagrebu s bilo koje osnove, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave;
  • izjava da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta.
 
5. Postupak podnošenja prijave
Podnositelj prijave za financijsko pokroviteljstvo odnosno organizator događaja podnosi:
Prijava se podnosi isključivo na propisanom obrascu, u sastavu kojega je izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka, "Prijava za pokroviteljstvo" – Prilog 1 koji je objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba, Gradske skupštine www.skupstina.zagreb.hr / Javni pozivi i objave.
Obrazac za prijavu potrebno je popuniti pomoću računala.
Prijava sa svom obveznom popratnom dokumentacijom se podnosi najkasnije 30 dana prije početka održavanja manifestacije, priredbe i skupa.
Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (u pisarnici Stručne službe Gradske skupštine, soba 210) na adresu:
 
Gradska skupština Grada Zagreba
Prijava – Javni poziv za dodjelu financijskog pokroviteljstva
Odbor za javna priznanja
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb
 
6. Vrijednost javnog poziva
Sredstva za pokroviteljstvo putem ovog javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Zagreba unutar razdjela 018. Stručna služba Gradske skupštine, Glavni program A01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA, Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE, na poziciji 381 – Tekuće donacije.
 
7. Odobravanje financijskog pokroviteljstva
Prijave za dodjelu financijskih pokroviteljstava podnose se Odboru za javna priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor).
Razmatrat će se samo prijave koje su potpune, koje su podnesene na propisani način te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete javnog poziva.
Odbor utvrđuje koje prijave ispunjavaju uvjete te utvrđuje prijedlog za Gradsku skupštinu o dodjeli financijskog pokroviteljstva imajući u vidu utvrđene prioritete financiranja, interes Grada Zagreba i raspoloživa sredstva.
Odbor surađuje s gradskim upravnim tijelima radi kontrole dodjele sredstava iz gradskog proračuna i kontrole ispunjavanja obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba, izrađuje izvješće o podnesenim prijavama i odobrenim financijskim pokroviteljstvima, obavlja i druge aktivnosti u vezi s dodjelom financijskih pokroviteljstava.
 
Gradska skupština odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva.
 
Podnositelje prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisani način ili im nije odobreno financijsko pokroviteljstvo, Odbor će pisano obavijestiti o tome. Podnositeljima kojima je odobreno financijsko pokroviteljstvo bit će dostavljen zaključak Gradske skupštine, odnosno obavijest predsjednika Gradske skupštine u slučaju da predsjednik Gradske skupštine preuzme pokroviteljstvo u ime Gradske skupštine, ako Skupština ne zasjeda, odnosno zbog kratkoće vremena.
Zaključak o dodjeli financijskog pokroviteljstva na temelju javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od 8 dana od dana donošenja.
 
8. Sklapanje ugovora
S udrugom ili drugom pravnom osobom kojoj je odobreno financijsko pokroviteljstvo sklopit će se ugovor o dodjeli financijskog pokroviteljstva.
 
9. Nadzor nad korisnicima sredstava

Stručna služba Gradske skupštine će u suradnji s korisnikom financiranja, radi poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti namjensko trošenje dodijeljenih sredstava za financiranje manifestacije, priredbe ili skupa, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba i drugim pozitivnim propisima.
 
10. Dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva
Sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz ovaj javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte odbor.javnapriznanja@zagreb.hr
 
11. Zaključne odredbe
Odbor za javna priznanja zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune poziva objavit će se na internetskim stranicama Grada Zagreba, Gradske skupštine www.skupstina.zagreb.hr / Javni pozivi i objave.


Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ovdje možete pročitati Uputu o pravima ispitanika.