POZIV za podnošenje prijedloga kandidatkinja/kandidata za članice/članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

16.9.2015


                
   REPUBLIKA HRVATSKA
           GRAD ZAGREB
    GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
 
            Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine 169/04 i 37/08 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda) i članka 56. stavka 4. točke 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
POZIV
za podnošenje prijedloga kandidatkinja/kandidata za članice/članove
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba
 
            Zakonom o zaštiti prava pacijenata osnovano je u svakoj jedinice područne (regionalne) samouprave Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje ima pet članova, a imenuje ih skupština jedinice područne (regionalne) samouprave iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.
            Povjerenstvo djeluje pri upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove zdravstva.
 
 
            Pozivaju se:  pacijenti, nevladine udruge i stručnjaci na području zaštite prava
pacijenata da podnesu obrazložene prijedloge kandidatkinja/kandidata za članice/članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba
 
 
            Prijedlozi kandidatkinja/kandidata za članice/članove Povjerenstva, sa životopisom, adresom prebivališta i brojem telefona dostavljaju se na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.
            Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine razmotrit će sve podnesene prijedloge kandidatkinja/kandidata za članice/članove Povjerenstva te će Gradskoj skupštini predložiti pet kandidatkinja/kandidata za imenovanje u Povjerenstvo.
           
                                                                               PREDSJEDNICA ODBORA          
 
Jelena Pavičić Vukičević, prof., v. r.  
 
 
…………
 
Poziv je objavljen u Večernjem listu od 16. rujna 2015.
Rok za podnošenje prijava je od 16. rujna 2015. do 1. listopada 2015.