Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

4.7.2013

 Gradska skupština na 2. sjednici donijela je:

ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.U Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10, 20/10, 5/12, 15/12, 17/12 i 6/13) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:
„ Za svakog suvlasnika odnosno suinvestitora donosi se posebno rješenje o komunalnom doprinosu“.Članak 2.
U članku 6. iz stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
„Za nezakonito izgrađene zgrade za koje je pokrenut postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama iz članka 5. ove odluke određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi:

Vrsta objekta i uređaja
komunalne infrastrukture I. ZONA II. ZONA III. ZONA IV. ZONA
Javne površine 20 17 10 7
Nerazvrstane ceste 62 53 33 20
Groblja i krematorij 6 5 3 2
Javna rasvjeta 8 6 4 3
UKUPNO kuna/m3 96 81 50 32

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za 10%, ako je obveznik hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojemu je to jedina nekretnina.“

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. riječi: “stavka 2.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 4.“.
Članak 3.U članku 10. u stavku 1. iza riječi: „gradonačelnika Grada Zagreba“ dodaju se riječi: „odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba“.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Iznimno, obvezniku komunalnog doprinosa koji je pokrenuo postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izrađenu zgradu, a ranije je sudjelovao ili sam financirao izgradnju ceste, javne rasvjete, javnih površina i groblja, ako to dokaže valjanom dokumentacijom uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća gradske četvrti i suglasnost gradonačelnika, utvrđeni iznos komunalnog doprinosa umanjit će se za iznos uloženih sredstava, odnosno procijenjene vrijednosti od ovlaštenog vještaka, ali ne više od utvrđenog komunalnog doprinosa."

 

Članak 4.U članku 11. stavak 16. mijenja se i glasi:
„Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja je pokrenula postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu koju koristi za vlastite potrebe ili stan u višestambenoj zgradi, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima do deset godina bez kamata. U slučaju kada obveznik ne plati četiri uzastopna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu. Ako se komunalni doprinos plaća u postupku za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu ili stan u višestambenoj zgradi koja se koristi za vlastite potrebe, plati jednokratno u cijelosti, neovisno o veličini zgrade, plaća se uz popust od 25%“.

Iza stavka 16. dodaje se novi stavak 17. koji glasi:

„Obvezniku komunalnog doprinosa fizičkoj osobi koja je pokrenula postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu stambenu zgradu ili stan u višestambenoj zgradi koju koristi za vlastite potrebe, umanjit će se utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za 300 m3 kod ozakonjenja stana u višestambenoj zgradi, odnosno za 600 m3 kod ozakonjenja zgrade.“

Dosadašnji stavci 17. i 18. postaju stavci 18. i 19.

Dosadašnji stavak 18. koji postaje stavak 19. mijenja se i glasi:
„Obvezniku komunalnog doprinosa fizičkoj osobi i pravnoj osobi koja je utvrđena kao subjekt malog gospodarstva posebnim propisom, a pokreće postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu namijenjenu isključivo za poljoprivrednu djelatnost, preradu poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu do 2.500 m3 u III. i IV. zoni, uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za poljoprivredu, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 2 kn/m3.“Članak 5.
Članak 11.a briše se.


Članak 6.

U članku 12. stavku 1. alineja 4. briše se, a iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Iznimno, obveznik komunalnog doprinosa koji je pokrenuo postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu stambenu ili stambeno poslovnu zgradu za vlastite potrebe obujma do 1.200 m3 ili jedan stan u višestambenoj zgradi, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa u visini i u slučajevima:
- 60% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 50% od prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
- 85% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 40% od prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
- 100% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% od prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju, odnosno ako obveznik prima socijalnu pomoć.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.Članak 7.
Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10, 20/10, 5/12, 15/12, 17/12 i 6/13).
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako su postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 90/11) do stupanja na snagu ove odluke, komunalni doprinos obračunat će se po odredbama ove odluke ako je to povoljnije za stranku.
Obveznici komunalnog doprinosa koji su ozakonili stambenu ili stambeno poslovnu zgradu prema odredbama Zakona iz stavka 2. ovog članka i kojima je utvrđen komunalni doprinos do stupanja na snagu ove odluke, mogu u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke zatražiti da im se komunalni doprinos utvrdi prema odredbama ove odluke.Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.