Savjet mladih Grada Zagreba

Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/149/16 i 2/17), kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba:

 • raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine koji su od interesa za mlade
 • u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine inicira donošenje odluka od značenja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja
 • preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe gradskih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja - predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
 • po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih Grada Zagreba obavlja Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba.


Predsjednik, članovi i zamjenici članova:

predsjednik:
 •  
članovi:
 •  
zamjenici članova:
 •  
Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14)

Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16)


Rezultat provedenog ispitivanja mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu (kolovoz 2016.)Kontakti:

e-mail: savjet-mladih.gz@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb