Odbor za mjesnu samoupravu

Djelokrug rada:

(1) Odbor za mjesnu samoupravu:

  1. razmatra prijedloge vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora za unapređenje rada gradskih četvrti i mjesnih odbora te u vezi s tim predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera;
  2. predlaže gradonačelniku i Gradskoj skupštini poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su od značenja za gradske četvrti i mjesne odbore a koji bi se mogli povjeriti gradskim četvrtima i mjesnim odborima;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s izborima za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, granicama područja i sjedištima gradskih četvrti i mjesnih odbora, financiranjem mjesne samouprave te drugim pitanjima od značenja za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave;
  4. prati stanje na području zaštite i spašavanja i ostvarivanje zadaća Grada Zagreba na tom području.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unaprjeđenje mjesne samouprave i djelatnosti zaštite i spašavanja.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik: Saša Molan
članovi: Ivan Ćelić
Ana Stavljenić-Rukavina
Drago Prgomet
Svibor Jančić
 Kontakti:

osoba za kontakt: Tina Masar

e-mail adresa: tina.masar@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1919
telefaks: 01 610 0097