Odbor za mjesnu samoupravu

Djelokrug rada:

(1) Odbor za mjesnu samoupravu:

  1. razmatra prijedloge vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora za unapređenje rada gradskih četvrti i mjesnih odbora te u vezi s tim predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera;
  2. predlaže gradonačelniku i Gradskoj skupštini poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su od značenja za gradske četvrti i mjesne odbore a koji bi se mogli povjeriti gradskim četvrtima i mjesnim odborima;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s izborima za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, granicama područja i sjedištima gradskih četvrti i mjesnih odbora, financiranjem mjesne samouprave te drugim pitanjima od značenja za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave;
  4. prati stanje na području zaštite i spašavanja i ostvarivanje zadaća Grada Zagreba na tom području.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unaprjeđenje mjesne samouprave i djelatnosti zaštite i spašavanja.
 

Predsjednica i članovi:

predsjednica: Davorka Vukadin Samardžić, dipl. iur.

članovi:

  • Sunčana Rupnik Blažeković
  • Miroslav Polovanec
  • Saša Molan
  • Mario Župan