mr. sc. Ante Dodig

Osobni podaci:

Rođen: 21. 9. 1958., Imotski

Obrazovanje: VSS
- magistar tehničkih znanosti

Strani jezici: engleski aktivno

Pripadnost političkoj stranci: -

 Kretanje u karijeri:

  • pomoćnik ministra pomorstva, prometa i veza
  • direktor Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
  • član uprave JANAF d.d.
  • savjetnik Uprave H1 Telekoma
  • direktor Gradske plinare d.o.o.


Članstvo u radnim tijelima GSGZ:

  • član Odbora za komunalno gospodarstvo
  • član Odbora za kontrolu