Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Djelokrug rada:

 1. razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 2. utvrđuje prijedlog statuta, statutarne odluke, poslovnika i odluke o izmjeni i dopuni poslovnika;
 3. razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih Gradskoj skupštini upute građani, pravne osobe, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora;
 4. daje mišljenja glede primjene statutarnih i poslovničkih odredaba;
 5. razmatra prijedloge odluka i drugih akata što ih donosi Gradska skupština te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti sa zakonima i drugim propisima te Statutom Grada Zagreba i drugim propisima Grada Zagreba;
 6. daje odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske i Visokom upravnom sudu u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje je donijela Gradska skupština;
 7. predlaže raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika izabranih s liste grupe birača;
 8. utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata kada je tim odlukama ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti znatnije ili najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni;
 9. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradske skupštine.


Predsjednik i članovi:

predsjednik: Ratko Maričić

članovi:

 • mr. sc. Nenad Matić
 • Sanja Ožić
 • Kazimir Ilijaš
 • Mirsad Srebreniković