Odbor za obrazovanje i šport

24.9.2012

 Nakon rasprave Odbor nije podržao (s 2 glasa "protiv" i 3 glasa "suzdržana") Prijedlog te predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. te ne prihvati
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,
- Prijedlog izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i
- Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012.,

Odbor traži da Gradski ured za financije do sjednice Gradske skupštine dostavi Odboru pisani odgovor što će se dogoditi ako Gradska skupština na sjednicu 27. rujna 2012. ne donese Odluku on izmjenama i dopunama Proračuna Zagreba za 2012., odnosno na koji način će se financirati već započeti radovi:
a) na lokaciji Trg Petra Preradovića – Preobraženska ulica, Margaretska ulica – Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva ulica do Tesline ;
b) radovi na izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice Hrvatske bratske zajednice od Nacionalne i sveučilišne knjižice do zelene površine, i izgradnje komunalne infrastrukture s fontanama te,
c) što će se dogoditi s 118.000 000,00 miliona kuna , koji su iz Proračuna Grada Zagreba proslijeđeni Zagrebačkom holdingu d.o.o., a temeljem Zaključka o prihvaćanju I. dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju od 26. travnja 2012.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.

Odbor za obrazovanje i šport na 38. sjednici, 24. rujna 2012., kao matično radno tijelo razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo, razmotrio je izvješća nadležnih radnih tijela: Odbora za socijalnu skrb i Odbora za mladež.
Odbor za socijalnu skrb jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa, u predloženom tekstu.
Odbor traži da mu se dostavi izvješće u kojem će biti analizirana dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom i Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa od njihova ustanovljenja kako bi Odbor na temelju tog izvješća argumentirano mogao zatražiti da se poveća broj korisnika ovih dviju stipendija, odnosno da se uskladi s brojem korisnika Stipendija Grada Zagreba.
S obzirom na tešku socijalnu situaciju stipendija je mnogim učenicima i studentima invalidima i onima slabijega socijalnog statusa osnovni preduvjet da bi se uopće mogli obrazovati, dok to u tolikoj mjeri nije slučaj s korisnicima drugih stipendija.


Odbor za mladež jednoglasno (3 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa, u predloženom tekstu.


Nakon rasprave Odbor za obrazovanje i šport jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa, u predloženom tekstu.

Odbor je razmotrio i Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Bukovac, što ga je podnijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bukovac.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (s 3 glasa "za", 1 glas "protiv" i 1 glasom "suzdržanim") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da za ravnateljicu Dječjeg vrtića Bukovac imenuje Gordanu Lukačić.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za izbor i imenovanja, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.