Odbor za Statut, Poslovnik i propise

24.9.2012

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 31.12.2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011., te da prihvati izvješća o izvršenju programa.

Imajući u vidu nepravilnosti što ih je Ministarstvo financija utvrdilo po obavljenom proračunskom nadzoru, a koje se odnose i na izvršavanje Proračuna Grada Zagreba za 2012., Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012. za razdoblje siječanj-lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012., te da ne prihvati izvješća o izvršenju programa za razdoblje siječanj-lipanj 2012.

Odbor nema primjedbi na Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012., što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba i smatra da ga Gradska skupština može razmotriti i prihvatiti.

Nakon što je razmotrio Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012., Odbor za Statut, Poslovnik i propise je većinom glasova (3 glasa „za“ i 1 „suzdržan“) dao sljedeće mišljenje:

Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. nije obuhvaćeno postupanje po nalozima Ministarstva financija što ih je Ministarstvo utvrdilo po obavljenom proračunskom nadzoru, a posebno nalogu o uplati u državni proračun više ostvarenih sredstava u 2011. za decentralizirane funkcije u iznosu od 337.627.286,00 kuna koji je Grad Zagreb bio obvezan vratiti u državni proračun do 15. veljače 2012. te pokriću manjka prihoda iz ove ali i prethodnih godina u iznosu od 802.058.590,53 kune.
Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku i izmjene programa.

Nakon što su članovi Odbora razmotrili Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Šimunska", što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje:
Odbor smatra da Konačni prijedlog nije podnesen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Člankom 124. Zakona propisano je da se prilikom uređenja pojedinih dijelova građevinskog zemljišta ili građenja pojedinih građevina s tim u vezi mora voditi računa o redoslijedu uređenja tako da se omogući trenutačna i konačna usklađenost i funkcionalna povezanost tih dijelova. Nove građevine i uređaji komunalne infrastrukture ili njihovi novi dijelovi te druge infrastrukturne građevine ne mogu se priključivati na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture, odnosno druge infrastrukturne građevine koje kapacitetom ili drugim obilježjima ne udovoljavaju novim građevinama i uređajima odnosno njihovim dijelovima.
Po odredbi članka 16. stavka 2. Konačnog prijedloga, za realizaciju planiranih zahvata u obuhvatu Plana neophodna je rekonstrukcija dijela odvojka Svetošimuske ceste, koja nije uključena u granice obuhvata Plana na način da se za istu minimalno osigura širina koridora od 9 m. Međutim, iz dostavljenog materijala uz Konačni prijedlog proizlazi da s planiranom rekonstrukcijom navedene ulice preko dijela katastarskih čestica koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa nije suglasno.
S obzirom na navedeno, Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku.

Odbor je razmotrio Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, te je većinom glasova (3 glasa „za“ i 1 „suzdržan“) dao sljedeće mišljenje:

Predloženom dopunom Odluke Park&Ride parkiralište postaje i javno parkiralište s naplatom ali pod povoljnijim uvjetima koji se uređuju predloženim zaključkom. Odbor smatra da za to nema opravdanja jer se time dovodi u pitanje mogućnost korištenja Park&Ride parkirališta od strane korisnika kojima je ono sada namijenjeno.
Svrha koja se želi postići predloženom dopunom Odluke može se postići tako da se smanji površina za Park&Ride parkiralište, a preostala površina uredi kao javno parkiralište s naplatom sukladno Odluci.
Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku i predloženi zaključak.

O Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, Odbor za Statut, Poslovnik i propise je većinom glasova (3 glasa „za“ i 1 „protiv“) dao sljedeće mišljenje:

Prema obrazloženju Rješenja Vijeća za vodne usluge kojim je obustavljen od izvršenja dio Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, korisnici industrijskih zdenaca nisu korisnici vodnih usluga što znači ni usluge vodoopskrbe ni usluge odvodnje.
Međutim, na temelju obrazloženja predstavnika predlagatelja koje je dano na sjednici Odbora po kojem je Vijeće za vodne usluge suglasno s predloženom izmjenom Odluke, Odbor predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog i donese predloženu odluku.

Nakon što su članovi Odbora razmotrili Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Šimunska", što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje:
Odbor smatra da Konačni prijedlog nije podnesen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Člankom 124. Zakona propisano je da se prilikom uređenja pojedinih dijelova građevinskog zemljišta ili građenja pojedinih građevina s tim u vezi mora voditi računa o redoslijedu uređenja tako da se omogući trenutačna i konačna usklađenost i funkcionalna povezanost tih dijelova. Nove građevine i uređaji komunalne infrastrukture ili njihovi novi dijelovi te druge infrastrukturne građevine ne mogu se priključivati na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture, odnosno druge infrastrukturne građevine koje kapacitetom ili drugim obilježjima ne udovoljavaju novim građevinama i uređajima odnosno njihovim dijelovima.
Po odredbi članka 16. stavka 2. Konačnog prijedloga, za realizaciju planiranih zahvata u obuhvatu Plana neophodna je rekonstrukcija dijela odvojka Svetošimuske ceste, koja nije uključena u granice obuhvata Plana na način da se za istu minimalno osigura širina koridora od 9 m. Međutim, iz dostavljenog materijala uz Konačni prijedlog proizlazi da s planiranom rekonstrukcijom navedene ulice preko dijela katastarskih čestica koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa nije suglasno.
S obzirom na navedeno, Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku.

Odbor je razmotrio Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, te je većinom glasova (3 glasa „za“ i 1 „suzdržan“) dao sljedeće mišljenje:

Predloženom dopunom Odluke Park&Ride parkiralište postaje i javno parkiralište s naplatom ali pod povoljnijim uvjetima koji se uređuju predloženim zaključkom. Odbor smatra da za to nema opravdanja jer se time dovodi u pitanje mogućnost korištenja Park&Ride parkirališta od strane korisnika kojima je ono sada namijenjeno.
Svrha koja se želi postići predloženom dopunom Odluke može se postići tako da se smanji površina za Park&Ride parkiralište, a preostala površina uredi kao javno parkiralište s naplatom sukladno Odluci.
Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku i predloženi zaključak.

O Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, Odbor za Statut, Poslovnik i propise je većinom glasova (3 glasa „za“ i 1 „protiv“) dao sljedeće mišljenje:

Prema obrazloženju Rješenja Vijeća za vodne usluge kojim je obustavljen od izvršenja dio Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, korisnici industrijskih zdenaca nisu korisnici vodnih usluga što znači ni usluge vodoopskrbe ni usluge odvodnje.
Međutim, na temelju obrazloženja predstavnika predlagatelja koje je dano na sjednici Odbora po kojem je Vijeće za vodne usluge suglasno s predloženom izmjenom Odluke, Odbor predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog i donese predloženu odluku.
Na ostale točke dnevnog reda Odbor nema primjedbi s osnove njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predložene zaključke.