Odbor za financije

24.9.2012

Odbor je konstatirao da je 6 od 9 nadležnih radnih tijela predložilo Gradskoj skupštini da razmotri i prihvati Godišnje izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2011., dok 3 nadležna radna tijela Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za gospodarski razvoj predlažu Gradskoj skupštini da ne prihvati Godišnje izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2011.
Odbor za mladež također je zatražio da Zagrebački holding d.o.o. do sjednice Gradske skupštine dostavi Odboru izvještaj što je Podružnica "Vladimir Nazor" napravila do sada na realizaciji svoje Strategije i Plana poslovanja za 2012. i da li je bilo promjena u tim planovima.

Nakon rasprave Odbor za financije većinom glasova (3 "za" i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Godišnje izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2011.

Odbor je konstatirao da 15 od 16 nadležnih radnih tijela nije podržalo Prijedlog i predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donose Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. te da ne prihvati podnesena izvješća, iz njihova djelokruga. Odbor za gospodarski razvoj predložio je Gradskoj skupštini da primi na znanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011., te podnesena izvješća po djelatnostima, s obzirom na primjedbe koje sadrži Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, Sektora za proračunski nadzor, Ministarstva financija kojim je utvrđeno da je gradonačelnik u 2011. i 2012. postupao suprotno odredbama članka 95. Zakona o proračunu, odnosno nije poštivao zakonske odredbe koje se odnose na zakonitost, svrhovitost, učinkovitost te ekonomičnost raspolaganja proračunskim sredstvima. Savjetodavno tijelo Savjet mladih Grada Zagreba predložio je Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011., te da prihvati podnesena izvješća po djelatnostima.
Također na sjednici Odbora za zdravstvo i Odbora nacionalne manjine istaknuto je da se Godišnji izvještaj ne može prihvatiti zbog nalaza Ministarstva financija, Sektora za proračunski nadzor i nadzor koncesija u obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012.

Nakon rasprave Odbor za financije isključivo radi ispunjenja zakonom utvrđenih formalnih pretpostavki jednoglasno (sa 4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedloge i donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 31.12.2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011. te jednoglasno (sa 4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da donese sljedeći Zaključak:

1. Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. isključivo radi ispunjenja zakonom utvrđene formalne pretpostavke za njegovu dostavu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, a zbog nepostojanja drugih raspoloživih mehanizama.
2. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje:
- da je u prethodnim proračunskim razdobljima Državni ured za reviziju utvrdio velik broj nepravilnosti i nezakonitosti prilikom izvršavanja proračuna od strane Gradonačelnika i to: neiskazivanje obveza, nepoduzimanje potpunih i adekvatnih mjera za naplatu proračunskih prihoda, izvršavanje rashoda iznad visine planirane proračunom, nezakonito zadržavanje više ostvarenih sredstava za decentralizirane funkcije te kontinuirano nepostupanje prema ranijim nalazima i preporukama i dr.,
- da je Ministarstvo financija u proračunskom nadzoru iz lipnja 2012. također utvrdilo niz nepravilnosti i nezakonitosti vezanih uz izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2011. i to: nenamjensko trošenje proračunskih sredstava, preuzimanje obveza na teret proračuna bez planiranih sredstava, neadekvatna naplata potraživanja - 2.687.082.456,00 kn nenaplaćenih potraživanja, nepoduzimanje mjera za pokrivanje manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 802.058.590,53 kn, nezakonito zadržavanje više ostvarenih sredstava za decentralizirane funkcije u iznosu od 337.627.286,91 kn koje je potrebno uplatiti u državni proračun i dr.,
- da Gradonačelnik Grada Zagreba kontinuirano ignorira mišljenja i preporuke nadležnih Tijela danih radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti utvrđenih prilikom izvršenja proračuna, te da takvim svojim postupanjem ugrožava ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u Gradu Zagrebu.
Gradska skupština Grada Zagreba upozorava na neodrživost ovakvog načina upravljanja Gradom Zagrebom od strane izvršne vlasti.
Odbor je konstatirao da 15 od 16 nadležnih radnih tijela nije podržalo Prijedlog i predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donose Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. te da ne prihvati podnesena izvješća, iz njihova djelokruga.
Odbor za gospodarski razvoj predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da primi na znanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012., te podnesena izvješća po djelatnostima, s obzirom na primjedbe koje sadrži Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, Sektora za proračunski nadzor, Ministarstva financija kojim je utvrđeno da je gradonačelnik u 2011. i 2012. postupao suprotno odredbama članka 95. Zakona o proračunu, odnosno nije poštivao zakonske odredbe koje se odnose na zakonitost, svrhovitost, učinkovitost te ekonomičnost raspolaganja proračunskim sredstvima.
Savjetodavno tijelo Savjet mladih Grada Zagreba predložio je Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012., te da prihvati podnesena izvješća po djelatnostima.

Također na sjednici Odbora za mladež u raspravi je istaknuto da je izvršenje Proračuna u prvom polugodištu 2012. na dosta pozicija malo ili vrlo malo, osobito na stavci malih komunalnih akcija i dr., te se traži da se do sjednice Gradske skupštine Odboru dostavi pisani odgovor zašto je izvršenje Proračuna na stavci Urbana kultura i kultura mladih samo 12%. Odbor za zdravstvo istaknuo je da se Polugodišnji izvještaj, s pripadajućim izvješćima iz djelokruga tog odbora ne prihvati s obzirom na primjedbe Ministarstva financija, Sektora za proračunski nadzor i nadzor koncesija po obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, te na velika odstupanja u izvršenju pojedinih stavki u odnosu na planirana sredstva. Zatim na sjednici Odbora za nacionalne manjine u raspravi je istaknuto da se Polugodišnji izvještaj ne može prihvatiti zbog nalaza Ministarstva financija, Sektora za proračunski nadzor i nadzor koncesija u obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. Odbor za kulturu je, vezano uz Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012., jednoglasno zatražio od nadležnog gradskog ureda da do 43. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, sazvane za 27. rujna 2012. dostavi članovima tog odbora odgovor na pitanje zašto je od planiranih sredstava za programe urbane kulture i kulture mladih utrošeno samo 13,01% . Odbor je nadalje zatražio da se u budućim izvješćima o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba dade osvrt na provedbu tih programa za prethodnih 4-5 godina da bi se Odboru omogućila usporedba i da bi dobio uvid u dugoročnije trendove u pojedinim kulturnim djelatnostima.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (3 "protiv" i 1 "suzdržan") nije podržao Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012., za razdoblje siječanj-lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012.
te jednoglasno sa (4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da donese sljedeći
Zaključak

1. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje da se u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2012., prilikom izvršavanja proračuna, nisu poštovale zakonske odredbe koje se odnose na zakonitost, svrhovitost, učinkovitost te ekonomičnost raspolaganja proračunskim sredstvima, tj. gradonačelnik je postupao suprotno odredbama članka 95. Zakona o proračunu, što potvrđuje Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, Sektora za proračunski nadzor - Ministarstva financija, od 28. lipnja 2012. godine.

2. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje da:
- u Proračun Grada Zagreba za 2012. nije uključen manjak i preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina, te nije planirano njegovo pokrivanje u ostvarenim prihodima u 2012. godini,
- su u izvještajnom razdoblju siječanj lipanj 2012., suprotno članku 44. stavku 1. Zakona o proračunu, preuzete obveze bez planiranih sredstava za izgradnju pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne nacionalne biblioteke do zelene površine, te izgradnju komunalne infrastrukture s fontanama, kao i za sanaciju opločenja Trga Petra Preradovića,
- su u izvještajnom razdoblju siječanj lipanj 2012. nenamjenski utrošena sredstva komunalne naknade što je u suprotnosti sa člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba

Odbor je konstatirao da 13 nadležnih radnih tijela nije podržalo Izvješće i predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012., dok savjetodavno tijelo Savjet mladih Grada Zagreba, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i Odbor za prostorno uređenje predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri i prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012.

Odbor za zdravstvo se ne slaže s izvršenim preraspodjelama sredstava unutar pozicija Ureda gradonačelnika i Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj s obzirom na to da još uvijek nisu sanirana dugovanja Kliničke bolnice ''Sveti Duh'', a što je bilo sadržano u jednom od zaključaka 31. sjednice Odbora za zdravstvo održane 21. ožujka 2012.

Odbor za gospodarski razvoj smatra da se navedenom preraspodjelom nisu smjele otvarati nove pozicije u Razdjelu 01. Ured gradonačelnika i na njih preraspodijeliti sredstva kojih nema u Proračunu Grada Zagreba za 2012. godinu. Također je konstatirano da ni u Prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba koji je razmatran u srpnju i o kojem je odgođena rasprava i odlučivanje u Razdjelu 01. Ureda gradonačelnika nije bilo predloženo otvaranje navedenih pozicija.

Nakon rasprave Odbor za financije jednoglasno je (sa 4 glasa "za") podržao Izvješće Odbora za gospodarski razvoj, te većinom glasova (3 "protiv " i 1 "suzdržan") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne prihvati Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2012

Odbor je konstatirao da sva nadležna radna tijela i savjetodavno tijelo Savjet mladih Grada Zagreba, nisu podržali Prijedlog, te predlažu Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. te izmjene i dopune Programa, svaki u svome djelokrugu.

Odbor za gospodarski razvoj predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012., te izmjene i dopune programa iz djelokruga tog odbora jer je s obzirom na vremenski odmak, te Preraspodjelu sredstava od 20. srpnja 2012., upitno koje je pravo stanje proračunskih pozicija, te je li pravno moguće u ovakvoj situaciji prihvatiti navedene prijedloge.

Odbor za zdravstvo istaknuo je da se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. te izmjene i dopune Programa iz djelokruga tog odbora ne donesu s obzirom na primjedbe Ministarstva financija, Sektora za proračunski nadzor i nadzor koncesija po obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu.

Odbor za kontrolu jednoglasno je zatražio od gradonačelnika da do sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba dostavi svim gradskim zastupnicima obrazloženje o tome gdje su sadržani i u kojem iznosu troškovi za plaćanje:
- izvođačima radova na lokaciji Trg Petra Preradovića - Preobraženska ulica, Margaretska ulica - Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva ulica do Tesline ulice te
- Izvođačima radova izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice Hrvatske bratske zajednice od Nacionalne i sveučilišne knjižnice do zelene površine, i izgradnje komunalne infrastrukture s fontanama.
-
Na sjednici Odbora za mladež u raspravi je ponovljeno stajalište iz rasprave u srpnju ove godine da se u predloženim izmjenama i dopunama ne vide uštede već preraspodjela sredstava.

Odbor za obrazovanje i šport zatražio je da Gradski ured za financije do sjednice Gradske skupštine dostavi Odboru pisani odgovor što će se dogoditi ako Gradska skupština na sjednicu 27. rujna 2012. ne donese Odluku on izmjenama i dopunama Proračuna Zagreba za 2012., odnosno na koji način će se financirati već započeti radovi:
a) na lokaciji Trg Petra Preradovića – Preobraženska ulica, Margaretska ulica – Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva ulica do Tesline ;
b) radovi na izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice Hrvatske bratske zajednice od Nacionalne i sveučilišne knjižice do zelene površine, i izgradnje komunalne infrastrukture s fontanama te,
c) što će se dogoditi s 118.000 000,00 milijuna kuna, koji su iz Proračuna Grada Zagreba proslijeđeni Zagrebačkom holdingu d.o.o., a temeljem Zaključka o prihvaćanju I. dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju od 26. travnja 2012.

Nakon rasprave Odbor za financije većinom glasova (3 "protiv" i 1 "suzdržan") protiv prijedloga predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012.
Odbor je konstatirao da Odbor za kontrolu, Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za prostorno uređenje većinom glasova nisu podržali Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek).

Nakon rasprave Odbor za financije većinom glasova (3 "protiv" i 1 "suzdržan") nije podržao Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek), u predloženom tekstu.

Odbor je konstatirao da Odbor za komunalno gospodarstvo jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje).
Odbor za kontrolu jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje), u predloženom tekstu, pod uvjetom da predlagatelj u tekstu javnog natječaja, koji je prilog predloženom zaključku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, definira:
- da je ponuditelj dužan prenijeti u vlasništvo Grada Zagreba poslovni prostor od 150 m2 za rad Mjesnog odbora Veslačko naselje u Gradskoj četvrti Trnje, te
- broj i lokaciju parkirališnih mjesta,

Odbor za prostorno uređenje jednoglasno (3 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje), s dopunjenim tekstom Prijedloga javnog natječaja, u predloženom tekstu.

Nakon rasprave Odbor za financije jednoglasno (4 "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje), s dopunjenim tekstom Prijedloga javnog natječaja, u predloženom tekstu.

Odbor je konstatirao da Odbor za komunalno gospodarstvo jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, u predloženom tekstu.
Odbor za kontrolu jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog i donese Zaključak o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, uz uvjet da predlagatelj dopuni navedeni prijedlog zaključka tako da:
- razradi treću točku u smislu da će o izboru najpovoljnije ponude poseban zaključak donijeti Gradska skupština Grada Zagreba, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, ovisno o najpovoljnijoj ponudi, te
doda točku kojom Grad Zagreb zadržava pravo da ne izabere niti jednu od dostavljenih ponuda,.

Odbor za prostorno uređenje većinom je glasova (2 "za" i 1 "protiv") primio na znanje Prijedlog zaključka o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova.

Nakon rasprave Odbor za financije jednoglasno (sa 4 glasa "za") predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da donese sljedeći:
Zaključak
1. Zadužuje se Gradonačelnik da Gradskoj skupštini Grada Zagreba dostavi popis nekretnina koje ulaze u koridor Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove, podatke o legalnosti objekata, kao i procjenu vrijednosti istih.

2. Zadužuje se Gradonačelnik da u skladu s Odlukom o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina Gradskoj skupštini Grada Zagreba dostavi iznos prosječne vrijednosti cijene kvadratnog metra stana površine 50-56 m2, 90-95m2, 65-70m2 i 70-75m2, cijene kvadratnog metra poslovnog prostora površine 55-60 m2 i cijene kvadratnog metra lokala površine 80-95m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova.
te da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, dok predlagatelj ne dostavi zatražene podatke sukladno Zaključku.
Gotovo identičan zaključak Odbor je donio i za ostale nekretnine na navedenom području, a čiju prodaju predlaže gradonačelnik.