PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.
 

U radu Stručne službe Gradske skupštine primjenjuju se osobito sljedeći propisi:

Propisi koji se odnose na sva područja rada

Zakoni i podzakonski propisi
Gradski propisi
 • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18),
 • Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09,  6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 - ispr., 2/19)
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17, 2/19)

Rad Gradske skupštine i radnih tijela

Zakoni i podzakonski propisi
 • Svi propisi kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba
 • Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine 90/13, 96/13- ispr.)
Gradski propisi
 • Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih površina na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/12)
 • Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16, 6/19)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13)
 • Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03, 16/09)
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17)

Izbor i imenovanja

Zakoni i podzakonski propisi
Gradski propisi
 • Odluka o obavljanju osnivačkih prava nad Pučkim otvorenim učilištem Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10, 16/13)
 • Odluka o ustrojstvu Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/91, 4/94, 4/11)
 • Odluka o prihvaćanju prava prijenosa osnivačkih prava ustanove Zagreb film s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/07, 3/12)
 • Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 6/10, 26/14)
 • Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13)
 • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13)
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17)

Priprema i provođenje izbora

Zakoni i podzakonski propisi
Gradski propisi
 • Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19)

Objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba (i internetske stranice)

Zakoni i podzakonski propisi
Gradski propisi
 • Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 7/18)

Protokol, informiranje i odnosi s javnošću

Zakoni i podzakonski propisi
Gradski propisi
 • Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18, 2/19)

Financije i informatika

Zakoni i podzakonski propisi
 • Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)
 • Zakon o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 120/16, 116/18)
 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17, 106/118, 1/19)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15)
Gradski propisi
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18)
 • Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020. - 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18)
 • Odluka o raspoređivanu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18, 4/19)
 • Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17,2/19)
 • Odluka o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
 • Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18, 2/19)
 • Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16)
 • Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 12/17, 15/18)
 • Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10, 20/13)

Službenički odnosi

Zakoni i podzakonski propisi
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18 - Uredba)
 • Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(Narodne novine 28/10)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10, 125/14)
Gradski propisi
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17)
 • Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12, 7/19)
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09)
 • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10, 5/16)
 • Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
 • Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 21/14, 1/15 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19)