Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba

19.7.2013

Gradska skupština Grada zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba koja omogućuje i prodaju stanova koji nisu upisani u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Grada Zagreba.

Naime, odredbom članka 2. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba taksativno su pobrojani stanovi koji mogu biti predmetom prodaje uz uvjet da su u zemljišnim knjigama upisani kao vlasništvo Grada Zagreba.
Do sada je uknjiženo 581 stana kao vlasništvo Grada Zagreba, a s obzirom na status korisnika ili stanje stana predmet prodaje može biti samo 140 stanova za koje je u tijeku utvrđivanje tržišne vrijednosti.
Međutim, za većinu stanova koji se sada koriste bez valjane pravne osnove podnesen je u roku zahtjev za legalizaciju stanovanja sukladno članku 7a. Odluke o najmu stanova, pa je prije prodaje potrebno riješiti te zahtjeve i urediti status korisnika stanova, jer stan koji se koristi temeljem Ugovora o najmu stanova sa zaštićenom najamninom nije predmet prodaje.
Isto tako, dio stanova koriste zaštićeni najmoprimci koji po zakonu imaju pravo prvokupa, pa je potrebno pisanim putem ponuditi na kupnju stan po tržišnoj cijeni, a tek u slučaju ogluhe stan se može prodati putem javnog natječaja.
Iako je intenziviran rad na uknjižbi prava vlasništva, taj se postupak uz svekoliki napor, provodi vrlo sporo, zbog nemogućnosti pronalaženja dokumentacije o osnovi stjecanja, te je za očekivati da će se za veći broj nekretnina morati pokrenuti sudski postupci radi utvrđenja vlasništva dosjelošću, što će iziskivati dodatna sredstva.
Stjecanje vlasništva dosjelošću Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uređuje na način da propisuje, da samostalni posjednik čiji je posjed pošten vlasništvo stječe protekom roka od 20 godina, a u vrijeme potrebno za dosjelost uračunava i vrijeme za koje su prednici neprekidno posjedovali nekretninu kao pošteni samostalni posjednici. Za nekretnine u društvenom vlasništvu, kakav je slučaj sa stanovima građenim prije 1990., rok za dosjelost počinje teći od listopada 1991.
Opće poznato je da je na tržištu vrijednost neuknjižene nekretnine niža od uknjižene pa je za očekivati da će sudski vještaci prilikom utvrđivanja tržišne vrijednosti uzimati u obzir tu činjenicu.

Gradu Zagrebu kao faktičnom vlasniku nekretnine, zbog nemogućnosti iznalaženja dokumentacije o pravnom osnovu stjecanja u vrijeme društvenog vlasništva, preostaje da, kao samostalan i pošten posjednik, dokazuje da je dosjelošću stekao vlasništvo pojedinih stanova, kojih je znatan broj, a što će iziskivati vrijeme i materijalna sredstva. Prodajom takve nekretnine, umanjenjem procjene izrađene po sudskim vještacima, Grad će uprihoditi sredstva, a teret dokazivanja će biti na njegovom sljedniku.
U cilju bržeg i operativnijeg rada na poslovima prodaje predlaže se u članku 8. Odluke brisati stavke 4. i 5. koji određuju članove Povjerenstva za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba po funkciji koju obnašaju.
Također, člankom 3. Prijedloga odluke, predlaže se da tekst javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba sadrži osim već navedenih i druge podatke koje propisuju posebni propisi.
Nadalje, predlaže se u članku 25. Odluke dodati odredbu kojom se štite interesi Grada Zagreba od eventualnih potraživanja naknade štete koju bi kupci stanova mogli imati zbog neuknjiženosti kupljenog stana ili zbog nemogućnosti useljenja u stan.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, a za njezino provođenje nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz Proračuna.